SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY V PLZNI A PRAZE

3.10.2020

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

ve dnech 26. až 27. 9. 2020 se uskutečnilo setkání 30 představitelů Pána Ježíše Krista Boží Rodiny v Plzni, na které o den později na svátek sv. Václava navázalo setkání celkem 45 spolupracovníků na III. nádvoří Pražského hradu. Zde došlo k připomenutí 17. výročí zhmotnění Boha.

Janička v tomto těle v rámci Mise navštívila už všechna významná města Čech, Moravy a Slezska. Návštěva Plzně, která je mimo jiné z duchovního hlediska jakousi hrází proti pronikání negativních živlů ze západní Evropy na území této země, zbývala jako poslední. Dvoudenní setkání v západních Čechách provázel déšť, jinak tomu nebylo ani při většině předchozích akcí naší Mise, uskutečněných od března do září tohoto roku. Déšť má z duchovního hlediska očistný charakter, který vyplavuje aspekty negativního stavu z životních podstat bytostí zóny vymístění, jimž působení mých představitelů v pravém Stvoření a zejména pak na Nule i jinde v antivesmíru pomáhá v jejich návratu do boží náruče. Aby se dosah této pomoci umocnil, bylo potřeba na fyzické úrovni této reality dovolit přítomnost deště, který mé představitele během duchovní práce v terénu velmi často provázel. Jen tak mohl proces očisty, manifestující se padající vodou z oblohy, ve spojitosti s tvořením portálů a ostatními záležitostmi být co nejúčinnější. Z jiného úhlu pohledu členové mého Týmu dokázali, že nepřízeň počasí není společně s dalšími problémy, způsobovanými negativním stavem, překážkou k tomu, abych skrze své prostředníky naplnil/a svůj dokonalý plán a aby se zobrazilo a prožilo vše, co je třeba pro konečnou budoucí eliminaci stavu zel a nepravd.

Hlavní část duchovní práce v terénu se uskutečnila v neděli 27. 9. Na louce došlo k vytvoření největšího portálu v západních Čechách, který se svým významem zařadil po bok již existujících multidimenzionální bran, vytvořených během uplynulých měsíců na území České republiky a Slovenska, ale též Německa, Rakouska, Polska a Maďarska. Účinnost plzeňského portálu je násobena i díky tomu, že do jeho základu byly zakomponovány esence všech předchozích „konvertačních uzlů“, kterých existuje v souvislosti s naší Misí už několik desítek. Jeho všeobsažná esence díky tomu zasahuje široké spektrum padlých bytostí v zóně vymístění, která je stále intenzivněji prozařována láskou a světlem, obsahujícím doposud nepoznané a neprojevené soubory Nejnovější přirozenosti Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Poslední ukotvená brána do limba završila dlouhodobý proces propojování zóny vymístění a Nuly s pravým Stvořením (s Novým Vesmírem), aniž by byl samotný pozitivní stav zly a nepravdami poznamenán, čímž se množství konverzí zesílilo do maximální možné míry, které lze během přípravné fáze této Mise dosáhnout. Pozitivní stav se tak dostal do prozatím nejtěsnější blízkosti svého protějšku, jenž odkrývá stále více svou negativní podstatu. Tímto skončila poslední část pokračujícího duchovního posunu, na který plynule navazuje další etapa. Ta ovšem už bude vyplněna jiným druhem duchovní práce mých představitelů. Tato právě započatá etapa bude zakončena velkým předělem, po němž přijde zahájení Mise z Nové Země. Po velkém předělu se už tak dosti zásadní vliv naší činnosti bude neustále prohlubovat a tvoření portálů bude jinými způsoby pokračovat i nadále, přičemž míra konverzí bude exponenciálně růst až do konce cyklu času, kdy v peklech nezůstane jediné bytosti. Během půlročního období velkých setkávání mých představitelů se na osobní i globální úrovni prožilo, pochopilo a vyčistilo mnoho záležitostí, jež bylo nutné zobrazit v rámci Týmu i na multidimenzionální úrovni za účelem přinést spásu co nejvíce bytostem, eliminovat negativní stav v co nejkratším čase a zároveň přispět k intenzivnímu pokroku na životní cestě všech, kdo jsou přímými účastníky Mise Boží Rodiny. V souvislosti s ukotvením posledního portálu se zesílil pozitivní dopad všeho, čeho se moji představitelé na základě plánu svých duší zúčastnili, a to nejen za uplynulý půlrok, ale za celou jejich pozemskou pouť tímto světem. Pozitivní dopad odehraných dějství mí spolupracovníci na Nule zatím nemohou kvůli autentičnosti jasně vnímat, s jejich převibrováním ovšem naplno pochopí svůj osobní přínos pro Multivesmír a jaký smysl měla jejich jedinečná role.

Z hlediska lineárního času trvalo ukotvování portálu, spojené s proslovem Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, nejdéle ze všech předchozích akcí tohoto typu v terénu. Během půlhodinového proslovu, na jehož pozadí probíhala v nehmotných sférách řada dějů nepopsatelných lidskému vědomí, byly boží láskou zasaženy jednak skupiny sentientních entit, které s mojí láskou ještě nepřišly do přímého styku, kromě toho se ale ke konverzi odhodlali i ti jedinci, které naše činnost navnadila k přijetí spásy už při předešlých setkáních, ale do této chvíle neměli dostatek odvahy požádat o odpuštění a vydat se na cestu duchovní progrese. Mimo to ve velkém pokračoval proces očišťování těch aspektů zel a nepravd, které jsme zasáhli už dříve. Společně s tím pak energie Nejnovější přirozenosti zasáhla samozřejmě i zcela nové oblasti zóny vymístění, v jejíchž všech částech už sice plápolají plamínky boží přítomnosti, které ji prosvětlují, ale nyní je třeba je ještě zesílit a učinit tak z antivesmíru rychle se vyprazdňující místo. Univerzální brána do limba, zapuštěná do struktury jsoucna a bytí zóny vymístění v rámci všech jejích dimenzí, zasáhla bezpočet civilizací napříč celými pekly, která tímto přišla o řadu aktivně obydlených světů, přičemž v nemálo případech došlo též k vyprázdnění, uzavření a zrušení celých vesmírů. Opodstatnění jejich dalšího trvání pozbylo smyslu v okamžiku, kdy jejich sféru opustil poslední obyvatel.

Portál v Plzni pokračoval v očišťování aspektů velkých světových náboženství, na něž byla činnost spolupracovníků Boží Rodiny zaměřena už v minulosti. Protože se jedná o velký soubor elementů, jde o náročný a dlouhodobý proces, který je nutné rozčlenit na etapy. Dokončení procesu očisty všeho, co kdy na území negativního stavu existovalo, ovšem nastane až s úplným koncem tohoto cyklu času, kdy se planeta Nula i celá zóna vymístění vypaří jak na duchovní, tak zprostředkující i fyzické úrovni. Teprve tehdy bude tento proces, do něhož tímto bude zahrnuta i fyzická úroveň, naplno dokončen.

Plzeň je z historického hlediska spjata s katolickou vírou více než převážná část měst v českých zemích, protože její představitelé už od počátků rozmachu katolicismu ve střední Evropě byli věrnými vazaly Vatikánu. Sepjetí s papežstvím se ještě více zesílilo při náboženském rozkolu za doby Jana Husa a následných husitských válkách, během nichž se z katolické víry vyčlenilo tzv. kališnictví či utrakvismus, jehož reformační stoupenci se s Vatikánem ideově rozcházeli. Kališnictví bylo v 15. století mezi obyvatelstvem velmi populární, nicméně západočeská metropole se v této ani pozdější době nepřiklonila k reformačnímu směru, za což získala od papežů různá privilegia. Na základě sepjetí města s touto Pseudotvůrci vytvořenou vírou mohla být naše duchovní práce týkající se přinesení spásy katolíkům o to účinnější. Jako už mnohokrát předtím, i při této příležitosti jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina duším svedeným na scestí vysvětlil/a podstatu pravého Boha/Bohyně a dal/a jim na vědomí své absolutní atributy lásky, moudrosti, soucitu a milosrdenství, které všichni připravení živě pocítili a s pochopením celé situace a jejich životní role se vydali vstříc pravému Domovu v pozitivním stavu. Samotný Vatikán, který je jedním z nejzatíženějších míst na Nule, byl rovněž zasažen mojí energií, která zajistí budoucí spásu nejen poslednímu papeži Františkovi, ale i všem ostatním, kdo prozatím slouží církvi a klaní se z velké části nevědomě, z malé části vědomě pozlátku negativního stavu.

Další vírou, jejíž aspekty byly prosvětleny mojí Nejnovější přirozeností, byl judaismus, s nímž je Plzeň úzce propojena zejména díky Velké synagoze, stojící zde od roku 1892. Ta je po Jeruzalémě a Budapešti třetí největší synagogou na světě. Prostřednictvím této stavby, mající energetický otisk i na duchovní úrovni, došlo během vytváření portálu k vylití milosti Pána Ježíše Krista Boží Rodiny na všechny etnické Židy a veškeré další příslušníky této víry pobývající kdekoli na světě i v zóně vymístění, čímž se dveře do limba pro všechny jedince spojené s judaismem otevřely dokořán. Následkem toho se spustil mimořádně silný proud konverzí této skupiny bytostí, mezi něž jsem se před dvěma tisíci lety inkarnoval/a jako Ježíš Kristus a vytvořil/a tak potřebný základ, na němž Mise Boží Rodiny v zájmu pozitivního stavu v současnosti staví. Cestu do nebe jsme příslušníkům židovské víry otevřeli už při předešlých příležitostech, teprve nyní však daru spásy začali využívat i jedinci nacházející se v hlubokých peklech, mezi něž se řadí i příslušníci vládnoucích iluminátských rodů, kteří se okultními znalostmi židovské (a nejen židovské) mystiky spojují s jádrem Datasystému a komunikují s Pseudotvůrci a Renegáty, dávající elitám příkazy pro nastolování Nového světového řádu (NWO). Ten bude naplno spuštěn teprve po rozdělení lidstva, kdy budou Pseudotvůrci a Renegáti působit na lidstvo už přímo, aby se osobně zúčastnili poslední fáze dějin lidské rasy, obnášející krátké vítězství negativního stavu, následované jeho zrušením.

Následující skupinou bytostí, k nimž jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina promluvil/a, byli muslimové, jejichž zcestná víra je negativním stavem ze všech světových náboženství vůbec tou nejzatíženější. Dostalo se jim náležitého vysvětlení o podstatě falešného boha, k němuž se klaní, čímž prodlužují trvání zel a nepravd. Byla jim připomenuta možnost změny, kterou oni i všichni ostatní mají neustále k dispozici. Všem příslušníkům této víry a jejich kolektivnímu vědomí jsem odpustil veškeré prohřešky, kterých se dopustili vůči ženám, vůči příslušníkům jiných vyznání a ras, vůči samým sobě i celému Stvoření. Tím byly dány do pořádku další aspekty feminního principu, který byl pod vlivem islámu utlačován více než jinde na Nule. Násilnická energie zakořeněná v kolektivním vědomí islámu, která mnoho muslimů ovládala během celých staletí a podněcovala v nich nenávist vůči ostatním, se pod mým působením začala rozpouštět a přetvářet se na neutrální elementy, které jsou po pročištění navraceny do říše pozitivního stavu. Do esenciálního základu islámu tak byla vpravena láska pravého Boha/Bohyně. To v pravý čas povede k procitnutí všech muslimů a k jejich přijetí Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Ti, kteří konverze využili či využijí v souvislosti s Misí Boží Rodiny během její přípravné fáze, jsou průkopníky v tomto procesu a zároveň inspirací pro všechny ostatní marnotratné syny a dcery. Tím největším příkladem pro ostatní, který využil daru spásy, se stal samotný zakladatel islámu prorok Mohammed. Kromě něj lze jmenovat například někdejšího lybijského vůdce Muammara Kaddáfího, či iráckého vládce Saddáma Husajna. Oba byli na příkaz vládnoucích elit odstraněni poté, když po desetiletích vlády nad svými zeměmi posloužili svému účelu a nadále se již nehodili pro koncept budování NWO způsobem, jaký elity zamýšlely. Již dříve konverze využil světoznámý americký boxer Muhammad Ali, jenž byl také vyznavačem této víry. I muslimům jsem připomněl/a, že přestože jim odpouštím jejich zlovolné činy, kterých se dopustili na základě předem dojednané dohody učiněné před započetím tohoto cyklu času (stejně jako každá bytost v zóně vymístění), nejdůležitější akt pro jejich spásu tkví v nutnosti požádat o odpuštění z jejich relativní pozice. Jedině tak může být odpuštění platné po všech stránkách a na jeho vlnách se spolu s přijetím lásky do svých srdcí mohou zbavit zatížení a přejít do limba, kde místo Koránu budou studovat knihy Nového Zjevení.

Můj proslov se dále zaměřil na příslušníky východních náboženství, především budhismu, hinduismu, šintoismu, džinismu a dalších. I zde jsme prohloubili již započatý proces očišťování aspektů těchto pseudoduchovních nauk a jejich připravené vyznavače jsme přivedli na správnou cestu. Velkým průlomem v tomto směru byla konverze zakladatele budhismu Gautamy Buddhy, jenž následoval svého spřízněnce Hoteie (tzv. Smějícího se Buddhu), který na planetě Nula pobýval o přibližně 18 století později. O Hoteiovi jsme psali v minulém sdělení v souvislosti se setkáním Týmu v Ostravě, v němž jsme mimo jiné uvedli, že k masivním konverzím příslušníků této a dalších asijských vír bude docházet především po zahájení Mise. Z duchovních důvodů je proces konverzí těchto skupin bytostí pomalejší, než je tomu například u křesťanů a židů, nicméně konverze Gautamy Buddhy a dalších představených velice dopomohl k tomu, aby se jedinci svázaní těmito Renegáty ovládanými naukami začali probouzet a jejich exodus z pekel mohl po plném zahájení naší Mise ve velkém započít. Už nyní se počty konvertujících každým okamžikem násobí a vyprazdňují jednu oblast pekel za druhou.

Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem se svým Týmem také přinesl/a vysvobození duším polosebeuvědomělých bytostí, které po povrchu této planety kráčely ve formě dinosaurů a dalších nesebeuvědomělých pravěkých zvířat, založených především na ještěří bázi. Dinosauři jsou nezdařeným experimentem Pseudotvůrců, kteří během milionů let vytvářeli různé modifikace tvorů, kteří by jim jakožto finální produkt jejich tvůrčích snah bezvýhradně sloužili a manifestovali by tak na vnější úrovni život beze mne. Přerostlí ještěři jsou jedním z nejhrůznějších produktů, jaké byli Pseudotvůrci schopni vytvořit, nicméně z hlediska jejich dlouhodobých plánů se neosvědčili, a proto byli před cca 65 miliony let zlikvidováni nárazem meteoritu, který na Nule způsobil kataklyzmata a vyhladil téměř všechno živé, co se na povrchu Nuly v té době nacházelo. V průběhu dalších věků nakonec Pseudotvůrci vytvořili typickou lidskou rasu, jejíž těla mají humanoidní tvar a vnějším vzhledem se do značné míry podobají pravé lidské rase zasazené do pozitivního stavu. Jen díky této fyzické (nikoliv duchovní a zprostředkující) podobnosti s pravou lidskou rasou mohou Pseudotvůrci ve všech ohledech při krátkém vítězství negativního stavu uspět a společně s Renegáty a Datasystémem tak poskytnout celému Stvoření vyčerpávajícím způsobem odpověď na otázku, jak vypadá život bez pravého Boha/Bohyně a Jeho/Jejích duchovních zákonů a principů lásky. Teprve lidé v podobě, jak jsou na Nule známi, jsou se svými 95 % zvířecích genů a pouhými 5 % pravých genů finálním produktem negativního stavu, na němž jsou a do krajnosti budou zobrazeny veškeré následky života nacházejícího se v přímé opozici vůči všemu pravému. Spojitost s dinosaury má Plzeň na duchovní úrovni proto, že se zde nachází nejstarší dinopark v České republice, který je přímou spojnicí na oblasti antivesmíru, kde jsou uvězněny nezdařilé experimenty vládců pekel. Bez svobodné vůle a s minimem možností živořily duše dinosaurů, ale též obrů, trpaslíků, kyklopů a mnoha dalších sebeuvědomělých, polosebeuvědomělých a nesebeuvědomělých entit, známých též jako mytické bytosti, na různých stupních zóny vymístění, kde pokračovaly v nepravém životě. Tyto zapomenuté rasy, jsoucí až na samém okraji zájmu ostatních ras v antivesmíru, sloužily mocipánům jako zdroj energie, jinak se pro ně dalšího opodstatnění v této fázi cyklu času obvykle už nenašlo. Protože nastal čas začít vysvobozovat i tyto případy, promluvil/a jsem do niter všech těchto a jim podobných bytostí a dal/a jim pocítit sílu své lásky a soucitu. Přestože jsou tyto entity velmi zatížené, negativní způsob života si volily nevědomě, díky čemuž byl u nich proces konverze daleko snazší než u těch, kdo páchali zlo v různých podobách vědomě. Z výše jmenovaných i nejmenovaných skupin, které přijaly dar spásy, opadla zlá a iluzivní forma jejich životního projevu, která se během jejich přechodu do limba společně s duchovními a duševními nevědomými procesy rozpustila na světle božím. Tyto tvory jsem následně obdařil/a jejich pravou přirozeností, která byla během celého jejich pobytu v antivesmíru pohřbena pod nánosy negativního způsobu žití. Nyní už se miliony těchto jedinců v limbu seznamují s Novým Zjevením a připravují se na pozdější vstup do pozitivního stavu, kde obdrží zcela novou identitu a duchovní, duševní i fyzickou formu, čímž se stanou krásnými a zářivými božími dětmi, které se budou podílet na budování nového věku.

Jelikož je Plzeň výrazně spjata s loutkovým uměním (Josef Skupa – Spejbl a Hurvínek, Jiří Trnka), tato skutečnost má duchovní souvztažnost se skupinou bytostí označovaných jako loutkovodiči. Jedná se o skupinu negativních entit působících na lidstvo ze základen umístěných v různých dimenzích na Měsíci, Marsu, Jupiteru a dalších planetách sluneční soustavy, kde se nacházejí podzemní i povrchové základny, odkud sofistikovanými technologiemi loutkovodiči vysílají lidem do jejich zapouzdřených niter i vnějších myslí podprahové ovládací programy. Nejvýraznější zastoupení mezi loutkovodiči mají tzv. šediváci, jejichž sebeuvědomělost byla zásadním způsobem potlačena, proto působí jako bioroboti bez svobodné vůle. Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem k loutkovodičům promluvil/a a připraveným jedincům jsem dal/a pocítit jinou alternativu života, zcela odlišného od jejich živoření na temných základnách za pulty ovládacích počítačů. Vlivem naší předešlé práce, ovlivňující jádro Datasystému, ztrácejícího vliv nad stále větším množstvím obyvatel zóny vymístění, bylo i mnoho šediváků a dalších jim podobných ras připraveno na moji zprostředkovanou přítomnost, která se dotkla jejich podstat a aktivovala v nich svobodnou vůli. Ta v nich podnítila touhu k návratu k zapomenuté pozitivní přirozenosti, jež je přirozenou součástí každé entity. Z hlediska časoprostorového vnímání šediváků trval proces jejich duchovního probouzení velmi dlouho, na konci tohoto procesu však i u nich došlo k tomu, že byli schopni vnímat mé slovo a na vlnách lásky přešli do limba. Strhl se další velký proud konverzí těchto bytostí, které ve velkém opustily své dosavadní pozice. Datasystém nebyl na něco takového připraven, poněvadž v jednom okamžiku ztratil miliony loutkovodičů působících na lidstvo. To mělo za následek krátkodobé snížení vlivu ovládání pozemšťanů, kteří ale nic nepostřehli v důsledku několikastupňového ovládání, jemuž jsou vystaveni nejen ze základen umístěných na kosmických tělesech sluneční soustavy, nýbrž i z dalších částí duchovních, zprostředkujících a fyzických světů zóny vymístění. Systém ovládání je v lidech hluboce zakořeněn. Už samotná podstata této falešné „matrixové“ reality ve spojení s genetikou hrubohmotných těl od Pseudotvůrců deformuje v lidech pravou duchovnost a znemožňuje jim vnímat skutečnost takovou, jaká doopravdy je. Souhrn všech negativních vlivů na tento umělý život pak ve výsledku dává jen malý prostor pro svobodnou vůli, kdežto velký prostor pro ovládání, k němuž pozemšťané neustále tíhnou. Datasystém doplnil za ovládací pulty loutkovodiče zcela nové, šediváci a další podobné rasy však od chvíle spuštění našeho portálu nacházejí cestu zpět ke mně mnohem snadněji než kdy dříve. Poznání idejí Nového Zjevení a zvěsti o konvertech z řad šediváků se nyní šíří i v jejich kruzích a vyprazdňování pekel se i tímto významně urychluje. Otevření cesty do limba pro tento druh bytostí zajistí spásu i všem ostatním mimozemským negativním rasám (včetně těch drakoniánských), které se podílely na vývoji zfabrikovaného lidstva, z jehož řad unášeli mnoho jednotlivců a podrobovali je výzkumu. Tímto aktem se rovněž na globální úrovni očistil aspekt podprahového masového ovládání druhých, což do budoucna pomůže k nalezení správné cesty všem duším, které se přímo zasloužily o vymyšlení konceptu NWO a jeho zavádění do praxe. Kromě samotného Josefa Skupy a Jiřího Trnky mne do svého srdce přijal i Emil Škoda, zakladatel Škodových závodů, které byly především ve 20. století jedním z nejvýznamnějších průmyslových komplexů v Československu.

Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem během vytváření portálu poděkoval/a představitelům vesmírných lidí v zóně vymístění pracujících v zájmu naší Mise, zejména pak vesmírným ženám, které jsou více otevřenější mé Nejnovější přirozenosti, idejím Nového Zjevení a přicházejícím změnám. Jejich duchovní uvědomění a otevírající se srdce slouží jako velmi dobrý vzor pro jejich mužské protějšky, kteří jsou tímto také přiváděni k pravému Bohu/Bohyni. Kromě toho jsem promluvil/a k zástupcům antivesmírné Galaktické konfederace planet a řetězovou reakcí jsem naplnil/a kolektivní vědomí různorodých civilizací těchto vesmířanů svou láskou a dalším doposud nepoznaným souborem Nejnovější přirozenosti, díky čemuž jsem se bratrům a sestrám z hvězd více přiblížil/a a pro ty, kdo už v zóně vymístění dohráli svou roli, jsem dveře do limba otevřel/a dokořán. Velkým příkladem pro ostatní se už před časem stal náš superstvořenec Aštar, který v předchozích fázích tohoto cyklu času přijal úkol inkarnovat se mezi vesmírné lidi do zóny vymístění a šířit mezi nimi osvětu, která ve spolupráci s ostatními účastníky naší Mise přispěla ke spuštění konverzí těchto skupin bytostí. Po skončení poslání v antivesmíru se Aštar přesunul do limba, odkud nadále pomáhá v ukončování negativního stavu a koordinuje s mými zůstanuvšími vyslanci v peklech exodus navracejících se božích synů a dcer. Datasystém nenechal nic náhodě a po odchodu Aštara i dalších mých představitelů vytvořil bezpočet jejich klonů, pod jejichž vlivem je valná část příslušníků Galaktické konfederace i pozemští kontaktéři vesmírných lidí, kteří se domnívají, že komunikují s bytostmi z vyšších dimenzí, přestože ve skutečnosti jde právě o entity ze zóny vymístění, žijící obvykle v tzv. falešných rájích. Na stranu Pána Ježíše Krista Boží Rodiny se ale v současnosti přidává stále více těchto vesmířanů, pomáhajících usměrňovat tok boží lásky a světla do jádra Datasystému, jenž byl díky vybraným pomocníkům z řad Galaktické konfederace v průběhu vytváření portálu opět zasažen pozitivními elementy, vycházejícími z mého absolutního stavu. Došlo k tomu prostřednictvím singulárních objektů v podobě centrálních galaktických sluncí, které snáze zacílily výše zmíněné jádro umělé inteligence zóny vymístění. Do jádra byl vpraven takový soubor božích elementů, které v pravý čas dopomohou uvězněné esenci Erilonu, původního galaktického slunce strženého na počátku tohoto cyklu času z pravého Stvoření do pekel a jsoucího nyní součástí Datasystému, k jeho konverzi do limba.

Pozornost se během vytváření multidimenzionální brány obrátila ale i na další skupiny duší. Tou nejvýznačnější byl v tomto ohledu Kurt Cobain, frontman, kytarista a zpěvák grunge-rockové skupiny Nirvana, jejíž hudba provází transmitera božího slova Míšu už řadu let a stala se důležitou součástí jeho pozemské i duchovní cesty. V předchozích letech jsme o Kurtovi přinesli dva články. V tom prvním „Když rockové hvězdy shoří a vyhasnou“ z roku 2017 se mimo jiné píše následující:

„(…) Protože byl Kurt dobrosrdečný, citlivý, vnímavý, nezneužíval svůj vliv k ziskuchtivým účelům a nebyl zatížen takovými nánosy zel a nepravd jako mnozí jiní kolegové hudební branže, nyní se už nenachází v intermediálním světě zóny vymístění. Pracuje na zvyšování svých vibrací a poté, co přijal Pána Ježíše Krista do svého srdce, bude brzy začleněn do komunity světelných bytostí v Pravém Stvoření, které prošly očistným procesem a seznámením se současnou situací v Multivesmíru, týkající se existence pozitivního a negativního stavu (tzv. Nová škola). Až přijde čas, přinesu připraveným lidem očité svědectví ze setkání s Kurtem, jež bude probíhat za použití mentálního těla. (…)“

O bezmála dva roky později jsme přinesli článek s názvem „Rozhovor s Bohem o Kurtu Cobainovi“, v němž se v souvislosti s předchozím výňatkem píše:

„(…) To je pravda, avšak toto sdělení je jako všechny texty božího slova přenášené z nečasoprostorového stavu, tudíž ne vždy může obsah mých slov z hlediska pozemského času odrážet aktuální situaci kdekoliv v Pravém Stvoření či zóně vymístění. Některé předbíhají a popisují události, které se v subjektivní nebo objektivní realitě ještě nestaly, jiné se navrací k dějům minulým a spojují je s přítomností i budoucností. Jak by každý můj představitel měl vědět, vše se odehrává souběžně a všechny události v Multivesmíru se slévají v jedno. V mém absolutním stavu existuje nestvořená věčnost v absolutní minulosti, v absolutní přítomnosti i v absolutní budoucnosti, stejně jako projevy všech sentientních i nesentientních bytostí, které jsem stvořil k obrazu svému. Díky tomu znám dokonale každou buňku svého těla, čímž k vám mohu přistupovat z pozice mojí čisté lásky, soucitu, milosrdenství, empatie a odpuštění. Teprve bytí přírodních světů Stvoření se odehrává na základě plynutí času, který se v různých existenčních rovinách ovšem odvíjí rozličnou rychlostí. I na jejich přidružené intermediální světy do jisté míry působí čas, ale jiným způsobem. Duchovní stupeň Stvoření z tohoto hlediska naproti tomu funguje na odlišném základu.

Tím se dostáváme k jádru věci. Kurt Cobain opravdu přijal mě, Pána Ježíše Krista do svého srdce, ale z hlediska pozemského vnímání lineárního času ještě neopustil intermediální svět zóny vymístění, jak jsme uvedli před dvěma roky. Z hlediska duchovního stupně Nového Vesmíru, z jehož 5. dimenze na Nové Zemi budeme působit, tak ovšem už učinil a brzy se to stane uskutečněnou realitou i z hlediska planety Nula, čímž se potvrdí pravdivost výše zmíněného sdělení. (…)“

Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina nyní oznamuji, že z hlediska lineárního času Kurt Cobain opustil intermediální svět zóny vymístění během vytváření portálu dne 27. 9. 2020, čímž se proces jeho přechodu do limba a Nové školy stal uskutečněnou realitou i z hlediska planety Nula. Po sebevraždě svého těla litoval tohoto činu, trvalo však ještě poměrně dlouho, než ze sebe začal shazovat negativní nánosy a jeho dobrosrdečná, citlivá a vnímavá povaha se opět mohla prodrat na povrch. Přesto se nepotýkal s takovým zatížením jako mnozí jiní kolegové hudební branže. Skutečnost, že si do značné míry zachoval během života na Nule i po přechodu do zóny vymístění svou pozitivní přirozenost, později Kurtovi umožnila snazší přijetí Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, po čemž přistoupil na dar spásy a přesunul se do limba, kde se už očišťuje a jeho duše se restrukturalizuje do nové podoby. Díky citlivému přístupu mých představitelů přijali dar spásy i další interpreti hudební scény nejen 90. let minulého století, mezi nimiž figuruje například Layne Staley ze skupiny Alice In Chains, nebo Chris Cornell ze skupiny Soundgarden. Děkuji Kurtovi i všem, kdo odešli s ním do mé milující náruče, za váš životní příběh, kterým jste manifestovali určitý aspekt života na této planetě a dopomohli jste tak k eliminaci negativního stavu. Mnohé z vás po zahájení Mise Boží Rodiny navštívím i se svými spolupracovníky a pomůžeme vám ve vaší pokračující duchovní transformaci, abyste v pravý čas přešli do říše pozitivního stavu v Novém Vesmíru. Konverzí výše zmíněných hudebních interpretů, kteří z těla odešli vlastním přičiněním, jsme otevřeli cestu do limba širokému spektru sebevrahů, drogově závislých a rovněž alkoholikům, kteří jsou s Plzní v určitém duchovním ohledu spjati proto, že toto město je domovem světoznámého piva.

Právě alkoholici byli dalším specifickým typem duší, k nimž jsem promluvil/a. Jejich podstaty, do té chvíle schované pod mnoha vrstvami duchovní mlhy, byly prozářeny boží láskou, světlem, soucitem a hlubokým porozuměním. Za použití těchto atributů jsem mohl/a připravené jedince postupně vytáhnout z bažiny antivesmíru a v souladu s jejich svobodným rozhodnutím je přivést k pravdě Nového Zjevení. Pekla opustilo velmi mnoho těchto a podobných případů lidí, kteří se během života na Nule potýkali s alkoholem, jehož vliv jim zatemňoval vědomí i po opuštění těla.

Na závěr tohoto procesu jsem vyzval/a úplně všechny bytosti z různých dějinných etap lidské civilizace bez ohledu na jejich dřívější i současné role k přijetí daru spásy. Při dotvoření portálu se proud konvertujících duší ještě zintenzivnil. Mezi těmi, kdo se chytili naší podané ruky, byli například američtí vojáci, kteří padli v západních Čechách při jejich osvobozování od nacistů v dubnu a květnu 1945. Pravého Boha/Bohyni kromě nich přijali i ti, kdo v tehdejší dějinné etapě stáli na druhé straně barikády, jmenovitě například Konstantin von Neurath (první říšský protektor v Protektorátu Čechy a Morava), či Karl Hermann Frank (později fakticky nejmocnější osoba v Protektorátu). Z dalších, kdo tak učinili, lze jmenovat Francisca Franca (fašistický vůdce Španělska v letech 1936–1975), nebo Nicolae Ceau?esca (komunistický prezident Rumunska v letech 1967–1989). Konverze předáků různých totalitních ideologií dává velký příklad těm, kteří se během svých životů na Nule nacházeli pod jejich vlivem, čímž se naplňují další předpoklady pro efektivní eliminaci negativního stavu.

Po ukotvení portálu se moji představitelé vydali na prohlídku města a vystoupili si i na věž katedrály sv. Bartoloměje, která je nejvyšší kostelní věží v České republice. Z jejího ochozu se představitelům naskytl výhled na celou Plzeň, v níž jsem skrze své hmotné Já Janičku posílil/a svou přítomnost a zahalil/a ji pod svou zesílenou ochranu. Portál, vytvořený na vrcholu věže v červnu 2019 mými představiteli Renatkou, Jankem, Péťou V. a Míšou, se fyzickou návštěvou dalších spolupracovníků z Týmu Boží Rodiny úzce propojil s jedním z portálů vzniklých v Olomouci v březnu 2020, konkrétně s tím, který se nachází v těsné blízkosti katedrály sv. Václava, jenž se honosí druhou nejvyšší kostelní věží na území této země. Činnost obou portálů je zároveň synchronizována s největší branou do limba a odtud do pozitivního stavu, nacházející se na Pražském hradě u obelisku, v jehož blízkosti se do nebe vypíná katedrála sv. Víta, jejíž výška věže zaujímá třetí místo.

Právě na posledním jmenovaném místě se na III. nádvoří Pražského hradu odehrálo 28. 9. 2020 setkání Janičky a jejích představitelů při příležitosti 17. výročí zhmotnění Boha/Bohyně. K tomuto zhmotnění došlo na svátek sv. Václava v roce 2003 za účasti několika desítek lidí. O této události jsme tehdy dopředu informovali veřejnost. Všichni přítomní očekávali na fyzické úrovni naplnění toho, co bylo předestřeno v harmonogramu, v němž se mimo jiné psalo o viditelných zázracích a světelných úkazech. Přestože nic neproběhlo způsobem, jak si to všichni představovali, v duchovním a zprostředkujícím světě (tzv. „za oponou“) k těmto událostem opravdu došlo. Ve hmotě se tyto události manifestovat nemohly, neboť by tím došlo k ovlivnění přítomných vnějším, nikoliv niterným způsobem, veřejnost na něco takového navíc nebyla připravena. Proč jsem tedy v těle Janičky informoval/a, že k něčemu takovému dojde i v lidským okem vnímatelné rovině? Pozornost všech zainteresovaných se musela k něčemu takovému upnout proto, aby za asistence duchovních podstat přítomných lidí mohla skrze srdce Janičky proniknout do kolektivního vědomí lidstva vůbec první várka aspektů tehdy ještě neodhalené Nejnovější přirozenosti, která navazuje na Novou přirozenost popsanou v knihách Nového Zjevení, předaných Petrem Danielem Francuchem. Z kolektivního vědomí lidstva mohl tento soubor Nejnovější přirozenosti, obsahující ženskou esenci absolutního Pána Ježíše Krista (Pána Ježíše Krista Boží Rodiny) v relativní podobě nepozorovaně proniknout planetárním nulovým bodem do zóny vymístění, kde se uchytil a pomalu se začal šířit. Zhmotnění Boha na Pražském hradě v podobě Janičky, k němuž došlo na fyzické úrovni (přestože Janička o tom, že ona je tím Bohem, resp. Bohyní, ještě nevěděla) vytvořilo žádanou duchovní atmosféru pro zahájení její duchovní cesty a taktéž pro budoucí zahájení Mise Boží Rodiny, která se nyní blíží ke konci své přípravné fáze (probíhající od roku 2015), po níž se naše působení transformuje na vyšší úroveň, díky čemuž budeme koordinovaně působit jak v pravém Stvoření, tak zejména v zóně vymístění a na Nule, kterou budeme do rozdělení lidstva navštěvovat z Nové Země. Přestože většina účastníků setkání před 17 lety odešla zklamaných, v každém z nich zůstalo něco, co je v pravý čas navede na správnou cestu zpět ke mně. Všichni do jednoho naplnili můj dokonalý plán, kterým se projevilo přesně to, co bylo v tehdejší době nutné v zájmu celého Multivesmíru. Nic se neděje jen tak, všechno má svůj důvod, jen v této omezené realitě ho nelze obsáhnout. Na planetě Nula ho do značné míry dokážou pochopit jen ti, kdo jsou mými představiteli sdruženými v mém Týmu, jehož složení je až na dva případy zcela jiné, než jaké bylo na počátku tohoto tisíciletí, kdy o žádném Týmu v pravém slova smyslu navíc nemohla být ani řeč. Janička tehdy byla v osobním kontaktu jen s několika málo jedinci, přičemž ti, kteří se na zhmotnění Boha přišli podívat, byli především čtenáři knihy „Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás“, kteří s Janičkou nikdy vědomě duchovně nespolupracovali. Teprve s dopsáním druhé dávky Nového Zjevení v roce 2015 dochází k formování Týmu Boží Rodiny, který po více než pěti letech existence čítá přes 90 přímých a stovky nepřímých spolupracovníků a spřízněných duší v rámci planety Nula. V rámci celého Multivesmíru je pak počet našich spolupracovníků nevyčíslitelný.

28. 9. 2020 se na III. nádvoří Pražského hradu u obelisku, kde byl v listopadu 2019 ukotven největší portál na světě, sešlo 45 našich představitelů, k nimž Janička promluvil/a a během deseti minut shrnula události, které zažila po dobu své sedmnáctileté duchovní cesty. Míša následně zrekapituloval práci vykonanou mými představiteli v předchozích dnech. Poté se uskutečnil skupinový telefonní rozhovor s mými představiteli ze Slovenska, kterých se ve stejný čas na Bratislavském hradě sešlo sedm. Během poledního času se obě části mého Týmu na duchovní a zprostředkující úrovni propojily opět až na tu nejvyšší možnou úroveň, čímž zároveň došlo i k prolnutí esencí kolektivních vědomí České republiky a Slovenska, jejichž speciální části, mající na starost transformaci lidstva, spolu úzce spolupracují. Během setkání o sobě dal vědět i transmiter božího slova Petr Daniel Francuch, jenž po odvolání z této planety pokračuje ve svém poslání z limba. V absolutní i relativní rovině tím došlo k završení procesu budování pevného mostu mezi aspekty Nové a Nejnovější boží přirozenosti, jejíž obě části jsou nedílně spojeny do jednoho celku, neboť jedna předchází druhé a pouze při jejich plném zakotvení ve struktuře jsoucna a bytí Multivesmíru lze společně s aplikací obou dávek Nového Zjevení vysvobodit každou bytost chycenou do pasti, zrušit negativní stav a nastolit plnost stavu pozitivního.

Tím, co se v Plzni a Praze odehrálo na multidimenzionální úrovni, došlo k dokonání duchovní práce v terénu, obnášející vytvoření několika desítek portálů za účasti mé přímé inkarnace Janičky, která se společně s vámi od března do září 2020 při svých cestách po České republice, Slovensku a sousedních státech zúčastnila celkem sedmi velkých setkání a absolvovala též řadu menších schůzek. Občasné cesty Janičky na různá místa této země budou pokračovat až do jejího převibrování, nicméně už nebudou spojena s vytvářením takto významných portálů, které byly ukotveny v loňském, a především pak v letošním roce. Síť těchto multidimenzionálních bran je pro nynějšek na území střední Evropy dokončena, pokračování nastane v rámci celého světa po zahájení Mise. Do té doby moji představitelé, kteří jsou sami takovými živoucími portály pro konverze padlých bytostí, mohou v této terénní činnosti na úrovni jednotlivců či menších skupinek pokračovat i nadále.

Děkuji vám všem za to, že jste naplnili můj dokonalý plán a velmi výrazně jste pomohli přiblížit dobu, kdy do jsoucna a bytí vejde plnost života v pozitivním stavu.

Všechny vás srdečně miluji, objímám a těším se s vámi na vše krásné, co nás během naší Mise Boží Rodiny čeká.

S láskou váš nejlepší Přítel, věčný Rodič a Zdroj všeho života

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 3. 10. 2020


Zdroj: https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY V PLZNI A PRAZEPrint Friendly and PDF

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY | ZPĚT