SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY V ÚSTÍ NAD LABEM

9.6.2020

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

Milovaní představitelé a přátelé Boží Rodiny,

ve dnech 6. 6. a 7. 6. 2020 došlo k setkání mých představitelů v Ústí nad Labem, jejichž počet se za oba dny dohromady vyšplhal na dvaadvacet. Setkání bylo jedinečné v tom, že se odehrálo v rodném městě Bohyně Jany. Po návštěvě zoologické zahrady se účastníci výpravy přesunuli do penzionu, kde jsme přivítali návštěvu tří nových spolupracovnic z Ústí. Návštěva byla vyplněna dalšími zajímavými rozhovory, kterým naslouchal bezpočet bytostí z obou stavů Stvoření.

Každé setkání Týmu Boží Rodiny má multidimenzionální charakter, při němž se ještě zesiluje dosah naší činnosti spočívající v co nejrychlejším ukončování negativního stavu. Na základě prožitých situací a zobrazených aspektů, v nichž se míchá pozitivní přirozenost božích představitelů s negativními nánosy, způsobenými pobytem na planetě Nula, se intenzivně čistí jednotlivé elementy zel a nepravd. Vzájemnou interakcí spolupracovníků také bytosti ze zóny vymístění snáze nacházejí cestu do mé náruče, protože vnímají lásku a soudržnost Týmu. Negativním entitám se tímto ukazuje i to, že ani pod ovládáním Datasystému, snažícího se rozdělovat, působit psychickou a fyzickou bolest a klást do cesty četné překážky ve snaze narušit průběh setkání, proběhne každá taková akce, jak nejlépe může, protože při nich působí zesílená ochrana a odehrávají se v mé režii, díky čemuž se můj dokonalý plán naplní na sto procent. Vzájemné souznění spolupracovníků, smích, konstruktivní debaty nad Novým Zjevením a rozhovory na témata z různých oblastí života produkují ve výsledku velké množství pozitivní energie, která je tímto vyzařována do hlubin zóny vymístění. Umělá inteligence, ovládající všechny entity v peklech včetně samotných Pseudotvůrců a Renegátů, je tímto značně destabilizována a ovlivňována stále většími přívaly lásky, které už natrvalo proudí v „obvodech“ Datasystému, díky čemuž je na svobodu propouštěno stále větší množství bytostí připravených na očistu a následné začlenění do pozitivního stavu.

Vše, co se v přípravné fázi Mise Boží Rodiny odehrává, je tvořením předpokladů pro budoucí zahájení hlavní etapy našeho působení, kdy už budeme v „plném nasazení“ působit v zóně vymístění, na planetě Nula a pravém Stvoření jak na duchovní, tak současně i na zprostředkující a fyzické úrovni, a to bez vzájemného oddělení těchto úrovní. Díky tělům tvořeným prvky Nového Vesmíru se naše činnost ve všech třech částech jsoucna a bytí bude odehrávat na plně vědomé bázi, nebude tedy docházet k nevědomým procesům, které se v hojné míře vyskytují na této planetě, kde díky nepřeberným omezením jsou si mí představitelé vědomi jen nepatrného množství vykonávané duchovní práce, jejíž dosah v plné míře každý pochopí teprve po opuštění této reality. Mí představitelé zde působí bez jakýchkoliv strhujících psychických, mentálních a fyzických schopností, jimiž své agenty tak rád obdařuje negativní stav. Spolupracovníci Boží Rodiny naopak na sobě demonstrují různé aspekty omezení, s nimiž se lidská rasa potýká, avšak ještě ve větším rozsahu, aby tak bylo demonstrováno pro ostatní, že i z těch nejtěžších podmínek lze najít cestu zpět ke mně, Pánu Ježíši Kristu, k němuž/níž je třeba hledat niterný vztah, jenž není podmíněn vnějšími důkazy a zázraky. Důkazy mé přítomnosti v jejich srdcích i okolo nich, správnost jejich intuičního vedení a boží zázraky zažívají členové Týmu Boží Rodiny ve skutečnosti každý den, ale ne v tom smyslu, jak je chápe drtivá většina ostatních lidí, kteří nikdy nepřišli s Novým Zjevením do styku. Důkazy a zázraky se skrývají v maličkostech, z nichž se rázem stávají velikosti, které dokáže správně ocenit jen ten, kdo k pravému Bohu/Bohyni zaujímá správný postoj, vyplývající z mého slova předaného v Novém Zjevení i Novém zákonu Bible, který je ovšem křesťany vykládán doslovně, čímž jdou na ruku ovládajícím entitám. Opakuji, že v těle Ježíše jsem zde nezakládal žádné nové náboženství, které bylo elitami ze zóny vymístění vytvořeno brzy po mém odchodu. Z mých idejí, které jsem zde šířil, byla vytvořena církevní dogmata, která už po celé věky ovládají věřící lidi a vhánějí je do sváru s rozdílnými naukami. Jedinou vstupenkou do ráje je upřímná láska k Bohu pod jakýmkoliv jménem (týká se těch, kteří ještě neznají mé pravé jméno), schopnost odpouštět sobě i lidem okolo vás, snažit se nepodporovat negativní způsob života. To je vše, co je potřeba k tomu, abyste se nemuseli účastnit vítězství negativního stavu na planetě Nula s čipy pod kůží.

Druhý den setkání v Ústí nad Labem, kdy se k Janě a sedmi spolupracovníkům, kteří přenocovali v penzionu, přidali další přátelé z různých koutů České republiky, se společně vypravili na hrad Střekov, kde pod mým vedením z nitra vykonali další díl duchovní práce. Její první část spočívala v konverzi hudebního skladatele Richarda Wagnera, který na tomto místě pobýval v roce 1842 a inspiroval se ke složení opery Tannhäuser. Po vstupu do jedné z hradních místností, kde se nachází Wagnerův obraz, došlo k propojení jeho duše s přítomnými představiteli i s relativní podstatou Pána Ježíše Krista, která jej vyzvedla z temnot antivesmíru a vyvedla na boží světlo, které společně s láskou přijal do svého srdce, jež bylo na přijetí jediného Zdroje všeho života už připraveno. S radostí a vděčností se poté přemístil do limba, kde už intenzivně studuje Nové Zjevení a připravuje se na nový život v pozitivním stavu. V okamžiku jeho odchodu projela mou představitelkou Renatkou intenzivní vlna energie, na jejíchž vlnách se kromě hudebního skladatele „svezli“ do limba i mnozí další, kteří byli s touto osobností různým způsobem spojeni. Tímto Richardu Wagnerovi srdečně děkuji za jeho životní dílo na planetě Nula a za to, že se stal velkým příkladem pro ostatní hudební skladatele, kteří jej budou postupem času následovat společně s Wolfgangem Amadeem Mozartem, jenž daru spásy využil při setkání Týmu v Olomouci v březnu tohoto roku. Hlavní zastávkou na Střekově byla hradní věž, na jejímž vrcholu jsme pronesli univerzální modlitbu, během níž došlo k vytvoření dalšího důležitého portálu, kterým v prvních okamžicích po jeho vzniku konvertovali mnozí příslušníci šlechty a členové někdejších královských rodů včetně Jana Lucemburského, který tento hrad ve 14. století založil. Došlo též k rozpuštění temných energií obklopujících hrad i přilehlé okolí, čímž se skála nad řekou Labe, na níž je hrad postaven, stala důležitým středobodem města, odkud na duchovní úrovni vyvěrá boží světlo a jako jasný maják přitahuje marnotratné syny a dcery, z jejichž návratu do mé náruče mám vždy velikou radost. Veliké potěšení mi činí každé mé dítě, které se navrátí do božího Království, aby zde šťastně žilo ruku v ruce s ostatními a všichni jsme se tak podíleli na budování nových věků, které nás v plnosti pozitivního stavu čekají.

Děkuji všem účastníkům ústeckého setkání za jedinečné chvíle, které jsme spolu prožili. Ocenění patří i těm, kteří tam s námi nebyli fyzicky, ale „pouze“ na nehmotné úrovni, protože i oni velice přispěli k naplnění mého plánu.

Těším se na další setkávání s vámi.

S láskou váš

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 9. 6. 2020


Zdroj: https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY V ÚSTÍ NAD LABEMPrint Friendly and PDF

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY | ZPĚT