HUDBA V POZITIVNÍM STAVU

6.4.2020

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

Hudba v pozitivním stavu hraje na všechny smysly, její projev tak není zachytáván pouze zevními zvukovody, nýbrž prostupuje všemi složkami každé bytosti, tj. kromě úrovně fyzické taktéž úrovní zprostředkující a duchovní. Hudba v pravém Stvoření Pána Ježíše Krista je tak daleko bohatší a plnější než na planetě Nula, která je pouze odleskem pravých světů. Je jedním z činitelů, prostřednictvím nějž lze lépe poznat určitou sentientní entitu, která je hudby původcem. Každý, kdo tento projev svého vlastního bytí produkuje, vnáší do něj část své jedinečné individuality, jež se prostřednictvím zvukových vln nese až k příjemci. Ten je díky tomuto specifickému projevu schopen lépe pochopit životní strukturu původce hudby, obsáhnout jeho pohled na veškerenstvo a přiblížit se jeho esenci, na základě čehož může s tímto jedincem navázat zcela nový vztah, nebo prohloubit vztah stávající. Hudba je v pozitivním stavu pro potěšení všech, kdo jsou v jejím dosahu. Dosah ovšem není omezen jen na několik málo metrů, ani není závislý na zvukové technice, jako jsou reproduktory, zesilovače apod. Je-li to třeba, hudební vlny mohou univerzum prostupovat multidimenzionálně a k příjemci či příjemcům se šířit bez ohledu na vzdálenost. Jelikož fyzická těla sentientních entit v pozitivním stavu nejsou konstruována způsobem jako na planetě Nula, ani zvukovody obyvatel pravého Stvoření nefungují tak, jak je to lidem běžně známo. Ať už daná bytost přebývá za účelem své vnější manifestace v jakémkoliv fyzickém těle v kterémkoliv místě Multivesmíru, i v rámci jeho přírodního světa je středobodem sentientní entity vždy duchovní srdce, plnící univerzální funkci. Právě v duchovním srdci je ukryt všechen potenciál každého jednotlivce, jehož oživující boží jiskra dává v prazákladu vzniknout jak jeho duchovní, tak i duševní a fyzické manifestaci. Je to tedy duchovní srdce, díky němuž lze zachytit jakýkoliv hudební projev, a to i na stupni fyzickém. Zatímco uši plní na planetě Nula funkci zvukovodu, v přírodních světech pravého Stvoření včetně Nové Země tomu tak není. Ačkoliv jsou nikdy nestárnoucí a zkáze nepodléhající těla od Pána Ježíše Krista navenek téměř identická s těmi, které mají lidé na Nule, jsou stavěna zcela jinak a ve svých útrobách neobsahují běžně známé orgány. Stavba krystalických těl je daleko jednodušší ve všech ohledech. Uši jsou v jejich případě souvztažné se specifickými aspekty božské duchovní a přírodní Pravdy, Inteligence, Rozumovosti, Logiky, Úsudku, Myšlení, Vnímání, Uvědomění, Skromnosti a Poníženosti. Všechny tyto aspekty jsou u každé bytosti jedinečného charakteru. Jsou nadělením Pána Ježíše Krista, který/která obdařuje každou sentientní entitu originální a neopakovatelnou životní esencí, s níž se pojí všechny patřičné dary a talenty jednotlivce, jímž jsou využívány k věčnému osobnímu růstu, pokroku a přibližování se boží dokonalosti. Tyto aspekty, které určitá bytost svým životním projevem nějakým způsobem navenek vyjádří a dá jim určitou formu, jsou nebo mohou být jejich příjemcem skrze uši přeneseny do jeho duchovního srdce, kde jsou rozpoznány a dekódovány, čímž mu pomáhají více se přiblížit původci daných aspektů a skrze ně tohoto původce zkušenostně poznat a prožít část jeho samotného. Smyslem vně postavených uší vycházejících z Absolutní maskulinity Pána Ježíše Krista je tedy zachycovat projevy a formy zmíněných aspektů od jiné sentientní entity a přenášet je směrem do nitra, duchovního srdce, které na rozdíl od uší funguje na základě Absolutní feminity Pána Ježíše Krista. Aspekty této feminity tvoří božské Dobro, Láskyplnost, Hřejivost, Laskavost, Soustrast, Soucit, Nevinnost a Pokora. Je to tedy až duchovní srdce, které určitý projev a formu Pravdy, Inteligence, Rozumovosti apod. (jejichž vyjádřením je i hudba) dokáže dekódovat. Uši jsou jen prostředkem k vedení těchto maskulinních aspektů, jejich projevů a forem do duchovního srdce, nikoliv však zvukovodem, v jehož útrobách k rozeznávání hudby (či kteréhokoliv jiného projevu Absolutní maskulinity v relativní podobě) dochází. Proto je za zvukovod způsobem, jak to chápou lidé na Nule, považovat nelze. Na tomto příkladu se ukazuje, že maskulinní princip nedokáže fungovat bez principu feminního (a naopak). Vzájemně se doplňují a jsou si rovné ve všech ohledech. Každá bytost nehledě na pohlaví je složena z obou principů, které obsahuje ve své životní esenci a zároveň je různými způsoby využívá k tvůrčímu úsilí a životnímu osobitému projevu. Z výše řečeného lze pro rekapitulaci a lepší pochopení uvést jeden příklad za všechny. Tvoří-li hudbu určitá žena, děje se tak na základě jejího maskulinního principu, přičemž využívá své vlastní a jedinečné aspekty Pravdy, Inteligence, Rozumovosti, Logiky, Úsudku, Myšlení, Vnímání, Uvědomění, Skromnosti a Poníženosti. Je ovšem třeba použít jejího feminního principu, aby byla vůbec schopna tento tvůrčí čin započít, neboť právě Dobro, Láskyplnost, Hřejivost, Laskavost, Soustrast, Soucit, Nevinnost a Pokora (aspekty Lásky jako takové) vycházející z feminního principu jsou alfou a omegou všeho tvoření a života samotného. Aby hudební projev mohl příjemce následně zachytit, neobešlo by se to však bez účasti tentokrát maskulinního principu skrze uši. Uvědomění si zvuku a jeho dekódování ovšem přichází teprve v místě duchovního srdce, fungujícího opět na základě feminního principu, odkud může hudba prostupovat všemi složkami dané bytosti.

V pravém Stvoření nefungují hudební nástroje způsobem, jak je tomu na Nule, protože jsou založeny na jiné bázi. Její popis by byl nyní pro lidi nepochopitelný. Je však třeba zdůraznit, že pozitivní stav oplývá daleko více druhy hudebních nástrojů, jež produkují mnohem větší spektrum zvuků, kterých na Nule v závislosti na povaze zóny vymístění není možné docílit, nebo je nelze tělesnými a technickými prostředky zachytit. Osvojení nástrojů netrvá ani v nejmenším tak dlouho, jako je tomu v tomto světě, záleží ovšem na darech a talentech každého jednotlivce, do jaké míry za použití nástrojů vynikne a jak kvalitní projev dá dohromady. Protože hudba v pravém Stvoření obsahuje esenci svého původce, která je příjemcem či příjemci jasně rozeznávána a vnímána, hudba je daleko plnější ve všech ohledech. I na planetě Nula tato forma umělecké činnosti v sobě obsahuje esenci hudebníka, pro většinu posluchačů však není dobře patrná. Ti nejvnímavější a nejcitlivější jsou schopni tuto esenci zachytit a skrze hudebníka se z části ponořit do smyslné struktury hudby, do vnitřního světa hudebníka a jeho emocí, tento zážitek však v porovnání s pravým Stvořením je velice omezený a trvá obvykle jen do doby, než zvuk opět ustane. V pravém Stvoření je naopak tento zážitek pro posluchače pozitivně maximalizován a mají z něj největší možný požitek, to vše s absencí jakýchkoliv negativních emocí, které nejsou v srdcích a myslích v bytostech přítomny. Teprve zde mohou prostřednictvím hudby její příjemci poznat vnitřní svět umělce naplno, který je tímto způsoben poznáván ve více různých ohledech současně a zároveň je zakoušen jeho jedinečný pohled na jsoucno a bytí. Zatímco na Nule je při hraní na nástroj vnímán především zvuk samotný, v pozitivním stavu je zvuk vyvážený s osobností jeho původce, která tak není zatlačována do pozadí. Zvuk nástrojů je ve Stvoření Pána Ježíše Krista oduševnělou živou energií, která nikdy nepůsobí strojově. Tato energie přináší neohraničenou radost jak jejím příjemcům, tak i jejímu původci, kterému se radost z hudby ve spojení s dalšími pozitivními pocity navrací ze srdcí posluchačů zpět do něho samotného, což ho vede k inspiraci pro další tvorbu. Emoce či celý příběh obsažený ve zvuku je vždy originální a neopakovatelný, proto zde nedochází k reprodukci hudby jiných skladatelů, nýbrž k vytváření hudby vlastní. Přestože zde možnost reprodukce existuje, zainteresovaná bytost nemá potřebu přejímat zvukový projev od nějaké jiné bytosti. Přejala by tak i její jedinečnou esenci, která by tímto už zdaleka nedosahovala takové jakosti, jako kdyby ji prostřednictvím hudby vyjádřil její původní nositel. Výše uvedené zákonitosti této umělecké činnosti se týkají i zpěvu, který tvoří nadstupeň niterného vyjádření esence zpívající bytosti. Při poslouchání zpěvu zažívají jeho příjemci odlišný zážitek, než je tomu při hraní na nástroj. Zpěv je jedním z prostředků vyjadřující ladnost, citlivost, citovost, vnímavost a empatii dané bytosti, která má tyto aspekty vycházející z feminního principu ukryty v duchovním srdci, odkud se společně s dalšími, čili hlavními atributy tohoto ženského principu (například Hřejivost, Laskavost,…) zpěvem šíří dále.

Hudba má v pravém Stvoření mnohem větší potenciál než na planetě Nula, daleko více projevů, možností a způsobů vyjádření. Ať už je její charakter jakýkoliv, vychází vždy z pozitivního základu, tudíž nikdy není jakkoliv smutná či depresivní, nýbrž radostná a povznášející do vyšších sfér bytí. Každé její vyjádření je vždy jedinečné a odlišné od toho předešlého, protože pozitivní stav je permanentní pokrok, dynamický rozvoj a neustálý vývoj k přesahujícím celkům. V pravém Stvoření už nenajdete hudební žánry, které se v průběhu dějin vyskytovaly nebo v současnosti vyskytují na Nule, neboť jejich užitečnost, účelnost a smysluplnost může být z podstaty věci naplněna pouze v doméně této planety a zóny vymístění, která bude na konci současného cyklu času navěky eliminována. Charakter pozemských žánrů, nehledě na stupeň jejich pozitivnosti či negativnosti, je vždy spjat se samotnou přirozeností typického lidského života, ve kterém se zobrazuje život v rozporu s duchovními zákony a principy, proto je nelze přenést do pravého Stvoření. Nebylo by to žádané ani žádoucí. Pozemské žánry, které už vyčerpaly (nebo s koncem dějin planety Nula teprve vyčerpají) svou užitečnost, by zabraňovaly využití plného tvůrčího potenciálu v pozitivním stavu, v němž bude po eliminaci zel a nepravd v Multivesmíru všechno nové. Přestože pozemské skladby nejsou a nebudou v aktivní modalitě pravého Stvoření přítomny a uváděny v pozornost, jejich odkaz bude pro budoucí pokolení sentientních entit navěky žít v multiverzálním archivu, jinak nazývaného povšechnost veškerenstva, kde si je každý bude smět přehrát za účelem poučení o projevech života v negativním stavu.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 5. 4. 2020


Zdroj: https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

HUDBA V POZITIVNÍM STAVUPrint Friendly and PDF

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY | ZPĚT