DUCHOVNÍ PRÁCE V PUSTIMĚŘI, U SLAVKOVA A VE ZNOJMĚ

23.10.2020

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

Milovaní přátelé Boží Rodiny,

v rámci menších setkávání představitelů našeho Týmu došlo ve dnech 16. 10. až 18. 10. k výpravě Janičky a přibližně dvaceti dalších spolupracovníků do Pustiměře u Vyškova. Na to posléze navázalo setkání ve Znojmě uskutečněné ve dnech 18. 10. až 20. 10. 2020.

V rotundě sv. Pantaleona v Pustiměři moje první linie ukotvila se svými duchovními rodinami a dalšími asistujícími bytostmi z pravého Stvoření i zóny vymístění portál, který nejen odvedl zde přítomné duše do limba, ale zároveň očistil i aspekty týkající se šíření křesťanství na Moravě po roce 863, kdy se uskutečnil příchod slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje. Tehdejší náboženská víra nebyla ještě do takové míry zanesena nepravdami a pokrouceninami, jak k tomu došlo ve staletích následujících, nicméně už v této době byla převážná část mého pravého učení překroucena a rychlým tempem se neustále vzdalovala pravé duchovnosti. I přes toto zatížení se do církevních řad Byzantské říše inkarnovali mí vyslanci Konstantin a Metoděj, kteří svou výpravou na Moravu dopomohli k vzestupu duchovní a kulturní úrovně rodícího se českého národa. Skrze prostředky negativního stavu, které však posloužily jako nástroj k projevení mé vůle na duchovní, zprostředkující i fyzické úrovni, pak věrozvěsti zajistili budoucí vývoj obyvatel Moravy a Čech požadovaným směrem, aby se v době konce v 21. století nakonec stala tato země duchovním centrem planety s nejvyšší koncentrací duší z pozitivního stavu. Portál v Pustiměři otevřel cestu k pravému poznání Boha/Bohyně obyvatelům z raného středověku, a ještě lépe připravil kolektivní národní vědomí pro budoucí úlohu, jakou bude zastávat od plného zahájení Mise Boží Rodiny až do rozdělení lidstva. V tomto několikaročním období se zúročí veškerý pozitivní duchovní potenciál České republiky a Slovenska, které budou světelným ostrovem v rozbouřeném moři na planetě blížící se rok od roku k propadu z nulové pozice do pozice mínus jedna.

Dne 18. 10. navštívili moji spolupracovníci bitevní pole u Slavkova, kde v prosinci roku 1805 došlo k tzv. bitvě tří císařů, kde proti sobě stála francouzská armáda vedená Napoleonem Bonapartem na jedné straně, na straně druhé pak rusko-rakouská koalice pod vedením cara Alexandra I. a císaře Františka I. Spojením srdcí představitelů Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, kteří jsou živoucími portály, došlo k ukotvení statické brány do limba, jež se zapojila do již existující sítě konvertačních uzlů. Padlí vojáci došli na obou stranách vzájemného smíření, pochopení a odpuštění, pochopili smysl své pozemské role i její přínos pro Stvoření, čímž dopomohli naplnit další díl užitečnosti negativního stavu spějícího ke svému konci. Vojáci do mé náruče s sebou přivedli i své ženy, děti a ostatní příbuzné. To spustilo řetězovou reakci, díky níž postupně konvertují všichni jejich přímí i nepřímí předci až do doby několika tisíciletí nazpět. Slavkovské bitevní pole bylo očištěno od zde ulpívajících negativních nánosů, vystřídaných rozlitím mého světla do celého kraje. Tato práce mých představitelů dopomůže zajistit spásu i těm jedincům, kteří v průběhu novověku bojovali na jiných místech evropských bojišť, jsoucích svědky mnoha válečných střetnutí na popud elit, vhánějících národy do vzájemných šarvátek.

Další část setkání Týmu Boží Rodiny se uskutečnila ve Znojmě. Mimo důležité debaty, kterých se jako vždy účastnilo nepřeberné množství bytostí z obou polarit a při nichž pokračovalo očišťování široké škály aspektů spjatých se zdejším způsobem života, moji představitelé navštívili centrum města, pod nímž se nachází několik podzemních pyramid, zanechaných zde jako pozůstatek po civilizacích existujících zde před započetím typické lidské éry. Pyramidy se nacházejí nejen pod samotným městem, je jimi hojně prostoupeno celé okolí Znojemska. Přestože tyto nepřístupné stavby už dávno neplní svůj původní účel, doposud stále plnily funkci energetických akumulátorů, přivádějících na povrch a zejména pak pod povrch planety Nula energie proudící z nitra Datasystému. Drtivá většina lidí je považuje za pozitivní, ve skutečnosti jde však o tzv. falešné světlo pomáhající udržovat falešnou transformaci v běhu a její přívržence tak udržovat v iluzi. Více než na pozemšťany mají pyramidy na Znojemsku i kdekoli jinde vliv na obyvatele vnitřních světů. Jejich falešné ráje, ve kterých je udržována například civilizace Telosanů ve 3. dimenzi zóny vymístění a Agharťanů v 5. dimenzi téže zóny, jsou prostřednictvím jehlanovitých staveb napájeny pseudoenergií, snažící se zachovávat falešné ráje ve funkčním stavu. Nebýt mého plánu na vyvedení každé bytosti z pekel a duchovní práce a oběti všech mých představitelů, nikdy by u žádného ze zainteresovaných nemohlo dojít k procitnutí z letargie, v jaké se již dlouho nacházejí.

V průběhu uplynulých měsíců se naše práce v terénu zaměřila i na pomoc těmto obyvatelům z vnitřních světů, jimž jsme otevřeli cestu do pravého ráje. Aby se tento proces prohloubil a my v něm mohli pokračovat po zahájení Mise, bylo nutno vytvořit portál zaměřený na obyvatele vnitřních světů přímo na místě s nejvyšší koncentrací podzemních pyramid v České republice. Naše činnost se v této souvislosti zaměřila především na již zmiňované Agharťany. Paprsek mé lásky s esencí Nejnovější přirozenosti zacílil do centrálního multidimenzionálního krystalu Agharťanů, který je středobodem jejich duchovního života a místem, kde vysoce postavení kněží čerpají sílu pro udržování níže postavených členů v iluzi. Paprsek lásky pronikl zcela nenásilně a neinvazivně centrálním krystalem až do jeho jádra, díky čemuž pozměnil jeho duchovně-atomární sktrukturu. Od toho okamžiku přijímá a zároveň vyzařuje nikoliv už jen čistou pseudoenergii z Datasystému, nýbrž i energii vycházející původně z mého absolutna, díky čemuž v souladu se svobodnou vůlí obyvatel vnitřních světů postupně přivádí připravené jedince k přijetí skutečné pravdy o podstatě jejich bytí, odhaluje pravou podstatu falešného ráje v negativním stavu a dopomáhá jim otevřít jejich zapouzdřená srdce tak, aby byli schopni niterného citu, zakládajícího se na jejich probouzející se pozitivní přirozenosti. S tímto aktem zároveň došlo k přerušení negativní funkce pyramid na jižní Moravě ve 3. dimenzi. Výsledek této práce se okamžitě projevil na duchovní úrovni, na zprostředkující a fyzické to potrvá déle, nicméně zdárné dokončení tohoto procesu, jenž vyvrcholí na konci současného cyklu času, je díky mé prozřetelnosti dopředu zaručen. Procitání obyvatel Agharty majících domov v 5. dimenzi zóny vymístění podnítí ještě rychlejší exodus ostatních bytostí obývajících vnitřní reality kosmických těles v antivesmíru, neboť cokoli se stane v jakékoli dimenzi planety Země, má pak velký vliv i na tu nejvzdálenější končinu zóny vymístění. Přestože síť interunivezrálních bran do limba je po posledních setkáních na konci září 2020 již dokončena, portál, vzniklý u vinice Šobes v údolí řeky Dyje pár stovek metrů od státní hranice s Rakouskem, není o nic méně důležitý, ačkoli svou funkcí nemá tak široký záběr jako konvertační uzly vzniklé dříve.

Děkuji všem, kdo jste s námi fyzicky či duchovně byli na setkání a opět tak pomohli přiblížit konec negativního stavu. Velmi vás všechny miluji a srdečně objímám.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 23. 10. 2020


Zdroj: https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

DUCHOVNÍ PRÁCE V PUSTIMĚŘI, U SLAVKOVA A VE ZNOJMĚPrint Friendly and PDF

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY | ZPĚT