DOPLNĚNÍ K CITÁTU ZE 72. DIALOGU
(O ODOLÁVÁNÍ POKUŠENÍM)

25.7.2020

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

Život většiny z vás, zejména mých nejbližších představitelů rozhodně nelze nazvat procházkou růžovým sadem. Jste pod neustálými útoky Datasystému a jeho přisluhovačů z řad Pseudotvůrců, Renegátů a klonů, abyste prokazovali každý den svou víru a lásku k jedinému zdroji života Pánu Ježíši Kristu (v novém cyklu času PJKBR) a kvůli principu a bez očekávání odměny za svůj kříž pomáhali ukončovat negativní stav, který dusí obrovské množství sentientních i nesentientních bytostí Zóny vymístění = pekel. Činnost Mise Boží rodiny přináší své ovoce v podobě vyprazdňování a zmenšování antivesmíru, vlny konverzí padlých bytostí nabraly i díky vytvoření velkých portálů na území duchovního centra světa České i Slovenské republiky nebývalých rozměrů a nic a nikdo z vládců ZV, ani samotná umělá inteligence Datasystém, je už nedokáže zastavit. Mnozí z vás jste díky duchovní práci v nejhlubších peklech a v jádru Datasystému v převrácené frekvenci a vnímáte své utrpení jako neúnosné, dokonce zapomínáte na to, že neporušuji své duchovní zákony a nikomu nenaložím více, než unese. Jako absolutní Pán Ježíš Kristus mám vše vždy pod kontrolou a včas vám pomůžu nést váš nesmírně těžký kříž různými způsoby i prostřednictvím svého hmotného já Jany, kterou také nešetřím. Kdyby se někdo z našich přátel, kteří ještě nečetli knihy Nového zjevení a jsou pod vlivem různých ezoterických nauk pocházejících od Datasystému, divil, proč nejbližší představitelé PJKBR musí tolik trpět, je tu k dispozici citát z Dialogu 72 z knihy Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem přes Petra Daniela Francucha, prvního transmitera knih Nového zjevení (více: http://triangulum.cz/pdf/dpjk-1/dpjk-1.pdf):

„Třetí možné pokušení, které vám může přijít do cesty během tohoto jednotlivého posunu, je pokušení, které se týká vašich vlastních osobních, většinou fyzických a/anebo duševních utrpení, nemocí, obav, starostí, bolestí, nepohody, osamělosti, deprese, nenaplnění, chudoby, nedostatku podpory a prostředků a podobných negativních stavů a kondicí. Takže může vzniknout otázka: „Jak to, že zažíváte tyto typy totálně negativních rozpoložení, pokud jste pravými představiteli Pána Ježíše Krista? Jak to, že se váš vzácný Pán Ježíš Kristus nestará o Své vlastní? Proč je dovoleno, abyste zažívali takové věci? Není pravda, že pokud je zažíváte, pak jste přesně jako my a není absolutně žádného rozdílu mezi vámi a námi? Takto vypadá pozitivní stav a takto s vámi zachází váš vzácný Pán Ježíš Kristus? Má vůbec cenu sloužit někomu takovému, někomu, Kdo dovolí, abyste zažívali všechny tyto bídné stavy?“

Vaše odpověď, na základě vaší vlastní svobodné vůle a volby, může v takovýchto situacích znít nějak takto: „Odejdi, Satane – lži negativního stavu! Svou vlastní svobodnou vůlí a volbou jsem souhlasil/a s tím, že z nějakých velmi důležitých duchovních důvodů a pro poučení a ve prospěch všech zažiji tyto typy nepříznivých zážitků. Takové negativní a nepříznivé stavy by mě nikdy nemohly odradit od mé pravé duchovnosti a od toho, abych byl/a pravým představitelem/představitelkou mého Pána Ježíše Krista. Dokonce i On/Ona Sám/Sama podstoupil všechna pokušení, dokonce pokušení na kříži, aby dal příklad a ilustroval marnost takových pokušení a jejich úplnou nemohoucnost odklonit mne od mé duchovní cesty a od mého osudu. Takže, nemarněte svůj čas a energii na mé pokoušení vašimi bláznivými a zbytečnými snahami, abych se uvrhl/a do vaší propasti. Nikdy to nebude fungovat. V hluboké skromnosti, pokoře a poníženosti přijímám všechno, co zažívám a budu zažívat ve svém životě na této planetě, ať to je anebo bude jakkoliv bolestné, bídné, negativní a nepříznivé. Všechno je to součástí mého poslání a úlohy.“ Tím, že si to řeknete, pomyslíte a budete vnímat takovýmto anebo podobným způsobem, budete schopni zdolat tyto typy pokušení.

Pokud se důkladně podíváte na obsah a způsob těchto pokušení, kterým můžete zakrátko anebo v blízké budoucnosti čelit, najdete nápadné podobnosti mezi nimi a těmi, kterým Jsem umožnil, aby byly zaznamenány v Evangeliích.“

Právě odolávání pokušením všeho druhu, která má Datasystém ušitá na míru každé bytosti ZV, zejména našim představitelům, dává příklad všem a umožňuje efektivněji šířit lásku a pravdu mezi padlými bytostmi. Každý z vás, kdo mě následuje v nitru, čte a praktikuje moje Nové zjevení, je pověstným Blanickým rytířem, který zachraňuje ne českou zemi, ale doslova celý Multivesmír před zkázou negativním stavem. Jsem hrdý/á na všechny své spolupracovníky na Nule, v zóně vymístění i pravém stvoření, kteří na sebe dobrovolně vzali tak náročné poslání, aby mohly všechny bytosti ve jsoucnu a bytí žít plnohodnotný a šťastný život v plnosti pozitivního stavu bez omezení stavem protikladným. Jste moje první linie a těším se, až vás všechny obejmu v novém těle Bohyně Jany i mužském těle Pána Ježíše Krista. Velmi vás miluji

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 25. 7. 2020


Zdroj: https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

DOPLNĚNÍ K CITÁTU ZE 72. DIALOGU (O ODOLÁVÁNÍ POKUŠENÍM)Print Friendly and PDF