DOPIS OD MICHALA R. KAMILU BRANČÍKOVI, DISTRIBUTOROVI KNIH NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (PŘES PETRA D. FRANCUCHA) Z 25. 3. 2020

1.4.2020

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

Vážený pane Brančíku,
děkuji za vaši odpověď i dotazy. Jelikož z mé strany bylo v předchozím e-mailu sděleno vše potřebné k vysvětlení toho, co ve stručnosti znamená druhá dávka Nového Zjevení, kdo je ženská podstata Pána Ježíše Krista v těle a jak funguje náš Tým vedený z nitra (nikoliv vnější autoritou), forma odpovědi na vaše řádky se nyní přesouvá na slovo od Pána Ježíše Krista, které vám přikládám níže.

S úctou

Michal Rafael


SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Milovaný Kamile,
nestává se často, že skrze prostředníka promlouvám v této písemné podobě ke konkrétní osobě, v tomto případě přímo k tobě, hlavnímu distributorovi mých knih pro tuto zemi. Petrovi D. Francuchovi jsem v době jeho činnosti nemohl dopředu sdělit skutečnost o mé osobní přítomnosti v ženském těle, protože z duchovních důvodů bylo nanejvýš žádané, abych tuto skutečnost odhalil až přímo skrze své hmotné Já Janu v prvních letech nového tisíciletí. Už podruhé jsem se z lásky ke Stvoření snížil na tu nejnižší lidskou úroveň, abych se svými představiteli prostřednictvím Nového Zjevení předaného Petrem a prostřednictvím jeho pokračování s přídomkem „Boží Rodiny“ pokračoval v tom, co jsem započal jako Ježíš Kristus, jehož poslání bylo, jak dobře víš, završeno v roce 1987, kdy jsem nabyl svou Novou přirozenost. V 90. letech minulého století naplno probíhala pod mým vedením Petrova činnost, k němuž jste byli v pravý čas přivedeni a s nímž jste se setkávali při vzájemných schůzkách. Tehdy jsme vybudovali pevnou základnu mých reprezentantů, jejichž řady se od té doby značně rozšířily i prostřednictvím internetu. Dva roky po odvolání Petra jsem Já, Pán Ježíš Kristus začal k Janě přivádět první připravené jedince, kteří byli předurčeni přijmout z jejich svobodné volby a bez jakýchkoliv vnějších důkazů a přesvědčování skutečnost, že jsem ze svého absolutna vyčlenil ženský aspekt relativního božství, které se roku 1957 vtělilo na planetu Nula, abych po 46 letech zakoušení zdejšího života z pozice Bohyně započal/započala formovat okruh mých představitelů, spojených s oběma dávkami Nového Zjevení.

Informace v knihách předaných Petrem zcela záměrně vylučují skutečnost mé současné přítomnosti na Nule především z toho důvodu, aby Janu jako Bohyni přijala pouze ta množina představitelů, kteří to mají v plánu své duše, pomocí nějž se v duchovní struktuře těchto jedinců aktivuje v předem určený čas speciální oblast, vedoucí je k nezpochybnitelnému niternému poznání toho, kým Jana doopravdy je. Naprostá většina členů Boží Rodiny pravidelně čte a aplikuje první dávku Nového Zjevení ve svých každodenních životech, přičemž skrze jeho principy rozpoznávají věrohodnost toho, kým jsem Já, Pán Ježíš Kristus v ženském těle, přestože tato skutečnost v těchto knihách není nikterak zmíněna. Ti, kdo jsou pověřeni přijímat ze svobodné vůle a na základě vlastního úsudku jak mé absolutní, tak i relativní božství, hledí na Nové Zjevení zcela jinou duchovní, zprostředkující a fyzickou optikou, než jak je tomu u těch čtenářů a praktikantů, jejichž plán duše jim prozatím neumožňuje seznámit se s pravdou ohledně mé současné přítomnosti na Nule. Tak lze obecně vysvětlit paradox, proč moji představitelé v Týmu Boží rodiny přijímají mé relativní božství i přes to, že čtou a aplikují Nové Zjevení, v jehož první dávce není o Janě žádná jasná zmínka, zatímco druhá skupina mých představitelů, do níž spadáš nyní i ty, Janu nedokáže přijmout s odvoláním na formulované principy Nového Zjevení, k nimž společně s dalšími zastáváš neaktualizovaný postoj. Čtenáři spojení pouze s první dávkou Nového Zjevení tento postoj přehodnotí jen v případě, mají-li to už ve zmiňovaném plánu duše, přičemž ke změně tohoto postoje nevede žádný psaný návod. Ten se ukrývá v nitru každého, koho se to týká. Jde o individuální a jedinečnou cestu. Ti, kdo se drží starého způsobu pojímání první dávky Nového Zjevení, zákonitě nejsou schopni v tomto čase přijmout to, co je sdělováno v druhé dávce Nového Zjevení psaného Janou, což ovšem není na škodu, protože každý zde odehrává stejně cennou roli a zobrazuje rozmanitý přístup ke mně. Protože jsi nečetl druhou dávku Nového Zjevení, jak jsi i sám uvedl, nemůžeš v této chvíli disponovat náležitým poznáním celé podstaty této věci. Nechávám na tvé svobodné vůli, zda se pustíš do studia pokračování mých knih v současné době umístěných na webu Světelného infa ve snaze dobrat se pravdy a zjistit podstatu sdělovaných věcí v plné šíři, kdy se dozvíš ucelené informace o tom, kdo je moje přímá inkarnace Jana, jaký smysl má její přítomnost na Nule a řadu dalších věcí, na které bys rád znal odpověď a které nelze včlenit do několika řádek. Jak víš, kdo hledá, ten najde. Pokud i po přečtení části, nebo nejlépe celé druhé dávky Nového Zjevení čítající 33 kapitol a 8 Doplnění (předaných Michalem) dojdeš k závěru, že to, co se sděluje, je dílem negativního stavu, pak ti nemohu vymluvit tvůj chybný postoj a počkám na správný čas, kdy dojdeš osvícení.

Odvádíš zde velice záslužnou práci a velice mne těší, že zde svědomitě plníš své dlouhodobé poslání. Avšak musím uvést v tvou pozornost několik odchylek, které považuješ za správné, přestože v současné době již není na místě je nadále aplikovat. Jde především o ideu, že Nové Zjevení se nemá šířit jinak, než v knižní podobě a v ucelené formě. Své slovo jsem poskytl všem bytostem bez rozdílu, které jsou k němu přiváděny vždy v pravý čas. Dobře víš, že Nové Zjevení má dosah na všechny úrovně Multivesmíru, kde ho čtou a uvádí do svých životů nejen členové pozitivního stavu (žijící dle pravých duchovních zákonů), ale zároveň se dostává i do zóny vymístění, kde postupně oslovuje bezpočet sentientních entit, které jsou skrze něj schopny opustit dosavadní pozice a vydat se na cestu zpět ke mně, jedinému pravému Stvořiteli. Naproti tomu na planetě Nula je přiveden k těmto knihám jen poměrně malý počet lidí, i to je však naprosto v pořádku, poněvadž, jak je známo, nezáleží na tom, kolik lidí Zjevení čte, nýbrž na tom, že je zde přítomno. Právě skrze mé reprezentanty se Nové Zjevení dostává do zóny vymístění nejrychleji, čímž pozvedává nejen duchovní úroveň jeho praktikantů, ale též i všech negativních sentientních entit, které ho ze svobodné vůle a volby přijmou. Teprve Já, Pán Ježíš Kristus v těle Jany společně se svým Týmem jsem zavedl novou metodiku šíření obou jeho částí prostřednictvím sociálních sítí, díky čemuž se k mému slovu během uplynulých let naší činnosti dostalo značné množství duchovně hledajících lidí, kteří jím byli osloveni a stali se jeho čtenáři a praktikujícími. V žádném případě nejde o masové a neindividuální šíření, protože obě dávky Nového Zjevení v elektronické podobě poskytujeme jen na našich spřízněných stránkách Světelné info, přičemž primárním místem jeho výskytu na internetu jsou naše facebookové profily a dva kanály na YouTube, které jsou navštěvovány lidmi duchovně hledajícími a probuzenými. Na tato místa a pravdu v ní obsaženou se vždy dostanou pouze ti, kdo to mají v plánu své duše, ostatní k ní budou přivedeni v jiné době, nejpozději na konci tohoto cyklu času. Jsme zde kvůli šíření božího slova, ne proto, abychom si tyto texty nechávali pro sebe a pouze v tištěné podobě s pevnou knižní vazbou, kterou zaštiťuješ právě ty. Jen Já, Pán Ježíš Kristus ze své absolutní pozice vím, co je v současnosti nejlepší učinit pro pozvednutí duchovní úrovně připravené části lidstva, proto jako jediný právoplatný vlastník svých textů poskytuji toto zaznamenané slovo všem bytostem bez rozdílu, projeví-li o něj upřímný a srdečný zájem. Při poskytování mých knih lidem i ostatním entitám existenčně nezáleží na tom, zda a do jaké míry ten který člověk přečetl předchozí části Nového Zjevení, aby mohl dostat jejich následující části. Nejde o striktní příkaz, ale pouze o doporučení, které nechávám na uvážení každého jednotlivce. Z toho tedy vyplývá, že požádá-li tě někdo například o zaslání pouhých Dialogů, je už mrháním času dále zjišťovat, do jaké míry daný jedinec disponuje znalostí předchozích knih, zda jeho principy a ideje uvádí v každodenní život a jaký celkový vztah zaujímá k tomuto Zjevení a ke mně samotnému, což je soukromá a individuální věc každého jednotlivce. Přivedu-li už nějakou osobu přímo k tobě, Kamile, s její žádostí o laskavé zaslání některé nebo všech knih přenesených sem Petrem, je nanejvýš žádoucí jim v tom nebránit i přes to, že tito jedinci nemusí nutně splňovat zmíněné doporučení. Ti, kdo tuto žádost vznesou, nečiní tak s nečistým úmyslem, ale s touhou dozvědět se více, posílit spojení se mnou a být mými reprezentanty. Je bohulibé, že tištěné knihy šíříš, neboť mají vysokou hodnotu, kromě jiného proto, že díky nim bude boží slovo na Nule stále přítomné i po příchodu Pseudotvůrců a Renegátů na Nulu. Ve fázi vítězství negativního stavu (po fyzickém rozdělení lidstva, o němž píšu v druhé dávce Nového Zjevení) mé slovo vymažou z internetového prostoru.

Michal Rafael (vlastním jménem Michal Roj) byl stvořen a před dvaceti lety poslán na tuto planetu přímo mnou, Pánem Ježíšem Kristem, aby zde po Petrovi plnil roli druhého transmitera božího slova, které tkví především v psaní Doplnění Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny a aktuálních sdělení uveřejňovaných na sociálních sítích a spřízněném webu. O svém poslání se dozvěděl ve věku 15 až 16 let, kdy jsem ho už v rámci nově se utvářejícího Týmu Boží Rodiny z nitra přivedl k psaní prvních textů a sdělení, z počátku krátkých a jednoduchých, v průběhu měsíců už obsahově náročnějších a komplexnějších. Nové Zjevení ani Korolaria, na které natrefil poprvé ve věku asi 13 let, v ucelené formě nikdy nečetl, protože jejich ideje má jakožto specifická entita vštípeny v sobě, a to na duchovní a duševní úrovni, odkud jsou dle mé potřeby uvolňovány do popředí jeho fyzické mysli nejen při transmisi nového božího slova, ale kdykoliv to je potřeba. Spojení mezi mnou a Michalem není narušováno negativními entitami, aby nedocházelo ke kontaminaci mého slova zly a nepravdami (přestože na této planetě z duchovních principů nikdy nelze docílit stoprocentní úrovně obsahové pravdivosti mých slov – jinak tomu nebylo ani při přenosu Nového Zjevení od Petra). Stejně jako Petr, ani Michal nemá kromě telepatického spojení se mnou jakékoliv „schopnosti“, nevnímá jiné reality či energie, aby se mohl plně soustředit na svou činnost transmitera a nebyl ovlivňován jinými vlivy. O správnosti svého vedení je přesvědčen právě tak, jako byl Petr, který i přes občasné pochybnosti způsobené negativním stavem vždy předal přesně to, co jsem potřeboval ostatním sdělit. Pochybnostem, slaboduchým myšlenkám a dalším rozpoložením vyplývajícím z pobytu na Nule se zde nikdo čas od času neubrání, tímto však mí představitelé demonstrují pevnost víry a důvěry ve mne. Druhá dávka Nového Zjevení od Jany, v jehož přenosu společně s dalšími sděleními pokračuje Michal, má univerzální dopad na celý Multivesmír, je tedy stejně hodnotné jako slovo předané Petrem. Kromě multidimenzionálního šíření v rámci Stvoření a prostřednictvím internetu na Nule se od letošního roku začíná šířit i knižně v brožované vazbě. Pod záštitou dvou mých představitelů bylo pro zájemce z Boží Rodiny vyrobeno zatím kolem 50 výtisků druhé dávky Nového Zjevení, které byly z většiny rozebrány při příležitosti několika osobních setkání členů mého Týmu na různých místech v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Po plném zahájení naší Mise z Nové Země (umístěné v Novém Vesmíru) bude internetové i knižní šíření na Nule až do rozdělení lidstva pokračovat (společně s částmi přenesenými Petrem), aby se s pravdou obsaženou v božím slovu seznámili všichni, kdo to mají v plánu duše a jsou na ni připraveni.

Tímto jsem ti, milovaný Kamile, sdělil vše, co bylo v této věci třeba. Vím, že má promluva k tobě tímto způsobem skrze prostředníka je nečekaná a nikdy by tě nenapadlo, že k ní dojde, ale bylo namístě se ti takto připomenout. K informacím o Boží Rodině a mojí ženské inkarnaci Janě jsi byl přiveden v pravý čas, aby tě to lépe připravilo na přijmutí sdělované pravdy, až u tebe nastane ten správný okamžik. Budeš-li chtít dovědět se mnohem více, dej se do studia druhé dávky Nového Zjevení, přičemž nezapomínej, že moje slovo a pravda není stagnující, ale neustále se vyvíjí a je doplňovaná o nové poznatky, ideje, zákonitosti a vyhlášení.

Miluji tě a těším se na budoucí setkání a objetí s tebou.

Tvůj PÁN JEŽÍŠ KRISTUS


ODKAZY:

Nové Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny (vč. Doplnění) – http://triangulum.cz/nzpjk.html,
http://svetelneinfo.cz/nove-zjeveni-pana-jez…/nzpjkbr-jk-cz/

Duchovní škola Pána Ježíše Krista Boží Rodiny (krátké kapitoly pro začátečníky) –
http://triangulum.cz/duchovni_skola.html, http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/

Rozhovory s Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou (zatím jedna kapitola) – http://svetelneinfo.cz/rozhovory-s-pjkbr/


Zdroj: https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

DOPISPrint Friendly and PDF

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY | ZPĚT