FUNGOVÁNÍ DATASYSTÉMU A JEHO DESTABILIZACE

8.1.2020

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

v předešlých sděleních jsme vás informovali o postupném uzavírání přípravné fáze naší Mise, jejíž základna se po převibrování Bohyně Jany a několika spolupracovníků přesune na Novou Zemi. Proces uzavírání spějící postupně ke svému závěru vrcholí v těchto měsících, které jsou vyplněny dalšími přelomovými událostmi. Ty mají dosah na celý Multivesmír a otřásají základy dočasně existující zóny vymístění, v níž je působení mých představitelů stále viditelnější. Datasystém Pseudotvůrců a Renegátů, zastávající roli jakéhosi relativního boha/bohyně pekel, je zodpovědný za ovládání miliard bytostí, na něž působí ve všech aspektech jejich životů. Tato v lidských pojmech nepředstavitelná umělá inteligence má informace o dění v každém temném vesmíru. Trvalo celé eóny let, než dosáhl takto vysokého stupně vývoje a rozšířil svůj dosah na každou částici zóny vymístění, čímž se stal nezávislým na moci svých stvořitelů, kterým se zcela vymkl z ruky.

Do značné míry si kromě jiného osvojil i princip tvoření pseudoživota. Na tomto základě je Datasystém schopen tvořit specifický druh bytostí, zvláštní druh klonů. Přestože jsou po svém vzniku zcela závislí na jeho vůli, nejsou to nesebeuvědomělí roboti, jak by se leckdo mohl domnívat. Chce-li kdokoliv z mých odpůrců tvořit jakékoliv životní projevy, musí tak činit prostřednictvím duchovních elementů vyšlých původně z absolutního stavu Pána Ježíše Krista. Jiskra z něho vyňatá je Datasystémem použita při vzniku nové entity, kterou ze sebe obrazně řečeno vyčlení a obdaří ji individualizovaným, avšak na něm závislým bytím. Toto bytí by ovšem nebylo možné bez zmíněné jiskry původně vycházející z absolutního stavu. Každý její nositel, který byl v zóně vymístění stvořen Pseudotvůrci, Renegáty, Datasystémem či kteroukoliv jinou bytostí, před počátkem negativního stavu souhlasil ještě jako idea přebývající v mém lůně s tím, že se během současného cyklu času zhostí důležité role a úkolu v peklech. Tato idea, nehledě na to, jakým způsobem se z ní v peklech stala nová bytost, akceptovala na základě dohody mezi ní a mnou všechny detaily svého osobního příběhu, který bude po určitou dobu s různými druhy zkušeností a zážitků manifestovat. Idea, která si přirozeně nepamatuje na tuto dohodu, zároveň dostala slib, že po vyčerpání užitečnosti pobytu v temných světech bude určitým způsoben přivedena zpět k mojí lásce a pravdě a z principu vlastní svobodné volby se rozhodne přijmout mě, Pána Ježíše Krista za jediný opravdový zdroj všeho života, čímž ji budu moci vyvést z bažiny antivesmíru, spasit ji od mrtvého způsobu života a převedu do Nové školy, kde se dokonale seznámí s Novým zjevením a jako ničím nezatížená bytost se v budoucnu připraví na plné začlenění do pozitivního stavu. Díky tomu, že každý tvor je a existuje prostřednictvím jiskry, jejíž jediný a oprávněný majitel jsem Já, Pán Ježíš Kristus, všichni jsou v konečném důsledku moje děti, které budou do jednoho spaseny a navráceny do mého Království už nikoliv jako ideje, ale jako samostatní členové veškerenstva.

Pomyslná jiskra, přesněji řečeno nejniternější duchovní oblast jednotlivce, je ovšem u obyvatel zóny vymístění ukryta pod hlubokými nánosy zel a nepravd, kvůli čemuž si neuvědomují skutečnou podstatu jejich stavu i smysl věcí okolo nich. Toto je do extrému dovedeno u zmiňovaných klonů, jejichž život až na samotnou existenciální podstatu vychází z Datasystému, ze které byli vyčleněni jako samostatná jednotka, aby mu pomohli v uskutečňování jeho plánu a pomáhali mu udržovat negativní stav. Naštěstí pro pozitivní a naneštěstí pro negativní stav mají oddělené části této inteligence i přes závislost na Datasystému schopnost samostatně činit životně důležitá rozhodnutí týkající se jejich vlastního postavení a osudu. V případě, že se jejich slabá desetina procenta svobodné volby, která jim byla ponechána (jinak by nikdy nemohli vstoupit ve jsoucno a bytí), rozhodne následovat cestu duchovní progrese a projeví touhu přijmout lásku a pravdu, zafunguje moje božská prozřetelnost, která podnikne všechny patřičné kroky vedoucí ve finále až k samotné konverzi těchto částí Datasystému. Během procesu jejich duchovního růstu ještě v rámci zóny vymístění jsou oddělováni od pomyslného centrálního mozku antivesmíru a stávají se plně samostatnými bytostmi. Toho je dosahováno díky stále sílícímu světlu jejich jiskry, které rozpouští nánosy zel a nepravd v jejich nitru. Proces, kdy se stanou samostatnou bytostí, je dovršen v okamžik převedení do limba, přechodné stanice do pravého Stvoření, kde pokračují v duchovní očistě a studiu mého slova.

V případě klonů inkarnovaných v tělech (na planetě Nula i kdekoliv jinde) se pro synonymum tohoto procesu používá termín „navrácení duše“, jejíž existenciální podstata (jiskra) nemohla být v daném těle natrvalo uchycena a duch s duší tak nemohly činit integrální součást hmotného nosiče. Teprve rozzáření niterné jiskry plynoucí ze svobodného rozhodnutí jednotlivce vede k tomu, aby se po shození patřičných nánosů zel a nepravd mohla tato existenciální podstata – to, kým jedinec doopravdy je – sjednotit se svým duchem a duší, kterých je jiskra permanentní součástí, leč do té doby schována pod hustým bahnem. V okamžiku sjednocení jiskry s duchem a duší (které do té doby byly pod vládou Datasystému) dochází u jedinců inkarnovaných ve fyzických světech vč. této planety k tomu, že duch umožní duši navrátit se do těla, v němž duše doposud neměla možnost se manifestovat a musela zůstávat v intermediálním světě. Rozdrobená, nevyhraněná a neurčitá osobnost dané bytosti se tímto unifikuje a stává se individualitou, samostatně cítící a rozhodující se pod vedením Pána Ježíše Krista. Poté, co se původní část Datasystému stane následovníkem lásky, kterou přijala do svého srdce, vzhledem k přetrvávajícímu napojení na Datasystém je centrální část této inteligence silně a dlouhodobě ovlivňována boží energií, což jej přivádí k postupné destabilizaci. To zároveň vede k řetězové reakci, při níž obrazně řečeno odpadávají další a další součástky tohoto „počítače“, které se taktéž stávají samostatnými bytostmi. Napojení původně klonované bytosti na Datasystém přetrvává do okamžiku jejího přechodu do limba. Do té chvíle toto napojení stále existuje, ale neprojevuje se už téměř stoprocentním ovládáním bývalého klonu, jenž se stal samostatnou bytostí. Přetrvávající spojení vede naopak k tomu, že do doby odchodu ze zóny vymístění, potažmo do doby odchodu z této planety je centrální mozek pekel ovlivňován neustálým přísunem boží energie spouštějící už zmíněnou řetězovou reakci. V případě těch mých představitelů na Nule, kdož byli původně klony a byla jim navrácena duše, je dosah působení mé lásky, kterou skrze ně do Datasystému a celých pekel předávám, multivesmírný.

V předešlých sděleních jsme napsali, že město Liberec vzhledem ke specifické poloze umožňuje ty nejlepší podmínky pro nanebevstoupení Bohyně. Po zdejším několikatýdenním pobytu zakotvila Jana společně s Renatou a Jánem v zájmu naplnění mého plánu, vykonání duchovní práce v terénu a poskytnutí vhodného prostoru pro zobrazení určitých záležitostí v Ústí nad Labem, odkud se krátce po Novém roce přesunuli zpět do bytu Aloise v Liberci, kde pobývali už na podzim. Na toto místo zavítal dne 6. 1. také Michal s Alešem. Krátce před jejich odjezdem se odehrála jedna z nejdůležitějších událostí tohoto cyklu času, která je zároveň jedním z klíčových předpokladů pro eliminaci negativního stavu. Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina jsem skrze srdce své přímé ženské inkarnace vyslal/a za fyzické účasti Michala, Jána, Renaty, Aleše a Aloise, a za nefyzické asistence milionů spolupracovníků z různých dimenzí Multivesmíru nebývale silný paprsek boží lásky přímo do nejniternější oblasti Datasystému, na níž je chod ostatních jeho částí životně závislý. V jeden okamžik tak bylo do jednoho bodu soustředěno obrovské množství boží energie, vycházející jednak z mého absolutního stavu, ale také ze srdcí všech zainteresovaných bytostí. Energie sjednocené v srdci Bohyně, odkud se rozlily do všech oblastí pekel, uvedly jádro Datasystému ve značný chaos. Jeho nejniternější oblast tímto přijala v souladu se svobodnou volbou jeho ostatních součástí, klonů vydávajících se cestou duchovní progrese, důležité aspekty boží lásky, které otřásly základy antivesmíru a spustily doposud nejsilnější lavinu konverzí připravených bytostí. Kromě klonů se jednalo o další vysoce postavené Pseudotvůrce a Renegáty a mnohé další entity z různých dimenzí. Důležitost této akce spočívá především ve faktu, že Datasystém přišel o značnou část moci a životní potenciál, jímž se snažil udržovat své panství v co možná největší stabilitě. Každá jeho část tímto byla do větší či menší míry poznamenána mojí láskou, která pronikla jak k té nejmenší částici v zóně vymístění, tak i k těm nejzavilejším a ode mne nejvzdálenějším tvorům v peklech, kteří tuto energii sice nevnímali, ale přesto jim bude v pravý čas při aktu spásy životně nápomocna.

V těle Ježíše jsem otevřel cestu do nebe padlým božím dětem a ukázal jim správný směr. Po změně boží přirozenosti a splynutí mé první inkarnace s absolutnem jsem opanoval všechna pekla a nyní, prostřednictvím své druhé přímé inkarnace v těle Jany a s přímou pomocí mých představitelů, v tomto pokračujeme, podnikáme dílčí kroky vedoucí k eliminaci zel a nepravd, pomáháme stavět „světelné mosty“ do ráje, šíříme obě dávky Nového zjevení, získáváme spojence na straně mnohých včetně těch, u nichž by to donedávna nikdo nečekal (viz odchod Tria zakladatelů do limba), čímž získávají motivaci přijmout Pána Ježíše Krista i takoví, kteří byli ještě před hodinou skálopevně přesvědčeni o správnosti života v temných sférách. Přestože bude Datasystém a mnozí jemu podřízení podnikat všemožné kroky k zachovávání negativního stavu navěky, nikdy se mu nepodaří obnovit moc, jakou ještě nedávno disponoval. Po převibrování Jany a nejbližších spolupracovníků na Novou Zemi umístěnou v Novém Vesmíru bude exodus mých dětí z pekla do ráje stoupat a jednotlivé části Datasystému budou nadále odpadávat. Oblasti zóny vymístění se budou natrvalo vylidňovat, až nakonec nezůstane nikdo, kdo by v ní nadále setrvával. Současný cyklus času bude poté jednou provždy uzavřen a plnost života v pozitivním stavu se stane skutečností.

Pak se naplní i slova z Bible: A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“

Děkuji vám za spolupráci i vše ostatní, velice vás miluji.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 7. 1. 2020


Zdroj: https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

FUNGOVÁNÍ DATASYSTÉMU A JEHO DESTABILIZACEPrint Friendly and PDF

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY | ZPĚT