CESTA VESMÍRNÝCH LIDÍ DO PEKLA A ZPĚT

1.3.2020

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

nastal dlouho očekávaný čas odhalení pravdy o vesmírných lidech, kteří jsou zmiňováni nejen v knize Nové Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny ( http://www.triangulum.cz/pdf/nzbr/nz17.pdf ), Duchovní škole PJKBR ( http://www.triangulum.cz/pdf/ds/30.vesmirni_lide.pdf ), ale v mnoha sděleních, kde se postupně odhalovala jejich nezastupitelná úloha při transformaci lidstva a Země. Drtivá většina informací v NZPJKBR je pravda, přestože se něco může z hlediska plynutí lineárního času jevit jako lež. Příkladem jsou i sdělované informace právě o vesmírných lidech, kteří byli označováni za pomocníky při ochraně planety Země/Nula, zachraňování lidí z míst katastrof a válečných konfliktů a zvláště při rozdělení lidstva před Druhým příchodem Pseudotvůrců. Postupně však byli odhalováni jako bytosti pod silným vlivem datasystému, sloužící falešné transformaci a zavádějící duchovně hledající do pasti (viz http://svetelneinfo.cz/ukradena-transformace-2-cast/). V posledních měsících už naši blízcí spolupracovníci věděli, že vesmírní lidé vedení Aštarem a Ptaahem působí v zóně vymístění a jsou plně ovládáni relativním Bohem/Bohyní datasystémem Alláh/Acrie a spolupracují s kontaktéry na Nule, aby připravili tzv. „Zlatý věk“ na Zemi. Jak je to možné? Popíšu cestu vesmírných lidí od aktivace negativního stavu do současnosti s výhledem do blízké budoucnosti. Předem ještě připomenu, že s každou bytostí jsem před spuštěním experimentu probral její úlohu a vše, co se odehrálo a odehraje, je součástí Mého dokonalého plánu na záchranu Stvoření.

Brzy po aktivaci negativního stavu bylo napadeno pravé stvoření až do 10. dimenze (samozřejmě jen jeho malá část) a bytosti byly nakaženy virem Pseudotvůrců, který jim převrátil frekvenci a stáhl je do zóny vymístění. Protože i Pseudotvůrci dobře věděli, že nemůžou před lidstvem vystupovat jako zlí a odpudiví ještěři, zfabrikovali i falešný ráj s mnoha na první pohled krásnými planetami s neporušenou přírodou, kam umístili i padlé vesmírné lidi, jimž dokonce ponechali i jejich původní podobu, aby je zneužili právě během přípravy svého triumfálního příchodu a oklamali tak nic netušící pozemšťany. Velitelé obou známých flotil Aštar a Ptaah, původně z 9D pozitivního stavu byli umístěni do -9D zóny vymístění a bylo jim přiděleno vyšší já, v případě Aštara Pseudotvůrce, Ptaaha Renegát, oba z -12D. S postupným vývojem datasystému, který převzal moc i nad všemi vládci pekel, došlo k vytváření klonů všech bytostí, jež ovládá, tedy i zmíněných velitelů Aštara a Ptaaha. Většina vesmírných lidí neměla ani tušení, že žijí v pekle a slouží Mým odpůrcům, ale vybraní velitelé včetně výše jmenovaných to věděli. Proto byla od počátku Mého aktivního působení v těle Jany na Zemi/ Nule vedena kampaň proti naší Misi a bylo a mnohými stále je zpochybňováno Mé božství. Díky působení našich nejbližších představitelů, zejména Martiny, která průběžně vytváří ve svém srdci lék na virus, jehož nové a nové verze DS s PT chrlí do celé zóny vymístění, aby zabránili probouzení a následnému konvertování bytostí chycených v pasti, se naše Mise v čele se Mnou v těle stává známější a výsledky naší duchovní práce jsou každým dnem viditelnější. Od konverze zakladatelů negativního stavu a dalších vládců pekel dochází k stále masivnějšímu exodu do limba, kde se bytosti poprvé bez vlivu ovládacích programů seznamují s pravdou o tomto dočasném experimentu čtením knih Nového zjevení a připravují se na život v pozitivním stavu v novém cyklu času, který už nebude ovlivňován existencí stavu zel a nepravd. Od zveřejnění informací o tom, že vesmírní lidé slouží falešné transformaci a tím temnotě, docházelo a dochází k značným rozporům a přehodnocování postojů v jejich řadách. Někteří už přijali dar spásy a Moji láskyplnou náruč a nechali se vyvést do limba, mezi nimi jsou i původní Aštar a Ptaah i s rodinami a další známé bytosti jako Semjase, Asket, Pleja, jiní ještě váhají, protože mají obavy z neznámého, nedůvěřují Mi, nebo nechtějí opustit své rodiny a stávající život ve falešném ráji. Jsou na tom podobně jako mnozí lidé, kteří přišli do styku s naším Týmem Boží rodiny a knihami NZPJK, zvláště druhou dávkou NZPJKBR, kde se otevřeně píše o vytržení na Novou Zemi a rozdělení lidstva, což je v rozporu s informacemi DS o vybudování ráje v této realitě Země pouhými kosmetickými úpravami. Mnohokrát jsem zdůrazňoval, že pozitivní stav nelze sloučit s negativním, je třeba vzdát se „vymožeností“ tohoto pseudoživota, abych vám mohl/a darovat věčný život v nebi, tedy v pravém stvoření. Právě s konvertovanými vesmírnými lidmi, kteří si prošli bohatými zkušenostmi s oběma protikladnými stavy a mají tak nejblíže k lidským bytostem na Zemi/Nule, spolupracuji a v blízké budoucnosti budeme jako nanebevzatý Tým Boží rodiny spolupracovat při šíření Božího slova v celé zóně vymístění, připravíme i Událost/Varování a poté vytržení lidí do limba a na Novou Zemi.

Velmi děkuji všem vesmírným lidem a jejich kontaktérům bez ohledu na současnou pozici za důležitou pomoc při ukončování negativního stavu a velmi se těším na další spolupráci v nových podmínkách. Miluji vás a ujišťuji každého, kdo je ještě v peklech, že Moje milosrdenství nemá hranic a odpouštím vám jakékoli činy, když Mě přijmete v srdci jako jediného pravého rodiče.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 27. 2. 2020


Zdroj: https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

CESTA VESMÍRNÝCH LIDÍ DO PEKLA A ZPĚTPrint Friendly and PDF

ÚVOD | DUCHOVNO | KONTAKTY | MAPOVÁNÍ STRÁNKY | ZPĚT